0861 25 24 23 diens@helpendehand.co.za

DIENSTE WAARMEE DIE MAATSKAPLIKE WERKER BY HELPENDE HAND BETROKKE IS:

Dit gebeur dikwels dat ʼn persoon met ʼn maatskaplike kwessie gekonfronteer word en dan nie weet watter prosedure of kanale om te volg nie.

Lede van die Solidariteit Vakbond, ondersteuners van Helpende Hand en die vrywilliger takke van Helpende Hand is welkom om die maatskaplike werker oor maatskaplike kwessies te kontak. Die wenslike roete is dat vakbondlede die Helpende Hand hoofkantoor via die Dienskantore kontak.

Hoe kan die maatskaplike werker gekontak word?

Aanmeldings kan per e-pos, telefonies of persoonlik aangemeld word.  Die mees effektiefste metode van aanmelding is egter deur middel van e-pos.  Dit gee die maatskaplike werker genoegsame tyd om seker te maak die korrekte inligting word verskaf.

Jy is ook welkom om ʼn afspraak met die maatskaplike werker te maak, indien jy haar persoonlik wil sien.  Indien jy egter nie ʼn afspraak maak nie, is dit nie gewaarborg dat die maatskaplike werker beskikbaar gaan wees om jou te woord te staan nie.

WAARMEE KAN DIE MAATSKAPLIKE WERKER HELP?

Opleiding en ondersteuning aan Helpende Hand-takke:

Die takke van Helpende Hand is welkom om die maatskaplike werker te kontak indien opleiding of inligting rakende maatskaplike kwessies verlang word. Die maatskaplike werker sal die betrokke streek saam met die streeksorganiseerder besoek om opleiding te verskaf en tyd saam met die takke deur te bring sodat hulle die geleentheid het om persoonlik sake met die maatskaplike werker te bespreek. Hierdie opleiding en besoeke word deur die onderskeie streeksorganiseerders gereël, maar individuele navrae kan direk aan die maatskaplike werker gerig word.

Raad en leiding aan ondersteuners van Helpende Hand:

Die maatskaplike werker funksioneer in ʼn adviseurende hoedanigheid en alhoewel sy nie noodwendig self jou saak sal kan hanteer nie, sal jy met raad en leiding bedien word en in die regte rigting gestuur word.  Ten einde hierdie diens doeltreffend te kan lewer, is daar gereelde kontak tussen die maatskaplike werker en ander welsynsorganisasies en rolspelers in die gemeenskap.

Die maatskaplike werker beskik oor ʼn verwysingsnetwerk van ander organisasies en dienste beskikbaar sodat ʼn persoon vinnig en effektief gehelp kan word.

Helpende Hand se maatskaplike-afdeling netwerk met ander maatskaplike organisasies en rolspelers in die gemeenskap ten einde gesamentlik maatskaplike kwessies aan te spreek.  Die maatskaplike werker verteenwoordig Helpende Hand op verskeie forums wat op maatskaplike werk van toepassing is.

Keuring van veiligheidsouers:

Indien ʼn tak van Helpende Hand vrywilligers in hul omgewing kan identifiseer wat graag as veiligheidsouers wil optree, kan die maatskaplike werker genader word om die keuringsproses te behartig.  (Veiligheidsouers word gebruik in gevalle waar ʼn kind uit sy ouerhuis verwyder word en tydelik in veilige bewaring geplaas moet word, hangende ʼn kinderhofondersoek)

Bogenoemde is egter ʼn intensiewe proses en sal in samewerking met die takke en betrokke welsynsorganisasies geskied.

WAARMEE KAN DIE MAATSKAPLIKE WERKER NIE HELP NIE

Finansiële nood en materiële hulp:

Helpende Hand is ʼn nie-winsgewende organisasie en is dus nie in die posisie om finansiële hulp te bied nie. Die maatskaplike werker beskik ook nie oor materiële middels soos kospakkies en meubels om uit te deel nie. Waar moontlik sal ʼn persoon na ʼn sopkombuis of skenkingskantoor verwys kan word.

Behuising:

Helpende Hand beskik nie oor behuising nie, maar die maatskaplike werker sal waar moontlik ʼn persoon met behuisingnood met ʼn lys van beskikbare skuilings te kan voorsien.

Statutêre Dienste:

Helpende Hand beskik  nie oor die mandaat om statutêre maatskaplike dienste te kan lewer nie.  Statutêre dienste behels die volgende:

  • beveiliging van kinders,
  • opening en afhandeling van kinderhofverrigtinge,
  • pleegsorgkeuring- en plasing,
  • aanneming en
  • enige ander maatskaplike dienslewering waarvoor ‘n hofbevel bekom moet word.

Die maatskaplike werker is egter bevoeg om in bogenoemde gevalle raad en leiding oor die verskillende statutêre prosesse te verskaf en ook na die korrekte instansie te verwys.  Inligting ten opsigte van die nuwe Kinderwet, Wet no. 38 van 2005 kan ook verskaf word.

Geregistreerde welsynsorganisasies soos die Christelike Maatskaplike Raad, Suid-Afrikaanse Vroue Federasie, Ondersteuningsraad en Kindersorg is voorbeelde van organisasies wat wel statutêre magte het.

Die takke van Helpende Hand is ook welkom om die maatskaplike werker te kontak indien opleiding of inligting oor die statutêre proses verlang word.

Die maatskaplike afdeling werk saam aan Helpende Hand se visie om weer Hoop aan mense te gee.

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT: PENSIOENARISSE WAT PENSIOEN BY SASSA ONTVANG:

SASSA het onlangs die nuwe prosedure om pensioenarisse se identiteit te bevestig, bekend gemaak:

Ten einde bedrog ten opsigte van pensioene hok te slaan en te voorkom, het SASSA nuwe maatreëls in plek gestel om te verseker dat die betrokke pensionaris inderdaad die korrekte persoon is wat die geld ontvang en wel nog lewend is.

Pensionarisse gaan in die toekoms, ongeveer drie (3) dae voordat hul pensioen uitbetaal word, SASSA moet skakel ten einde te bevestig dat die pensionaris nog leef en word daar ook ʼn stemherkenningstoets gedoen.
In gevalle waar die bejaarde nie self kan kommunikeer nie, kan ʼn administrateur, byvoorbeeld ʼn familielid, namens die bejaarde skakel.

Indien ʼn bejaarde nie toegang tot telefoniese kontak het nie, is daar diensverskaffers van selfone wat gratis pakkette aangebied het vir hierdie doeleindes. In die meer landelike gebiede waar opvangs dikwels ʼn probleem is, is daar wel SASSA betaalpunte wat die bejaarde kan besoek. In gevalle waar die bejaarde nie fisies in staat is om self die kantore van SASSA te besoek nie, het SASSA onderneem om die bejaarde te besoek.

Vir enige verdere navrae en ook om bejaardes aan te meld wat probleme met hul pensioen ondervind, kan SASSA by die volgende nommers gekontak word:

0800 60 01 60
0800 60 10 11

Kontakdetails:
Isabel Faurie
Tel: 012 644 4390
isabel@helpendehand.co.za

Read in English

Deel met vriende


Submit