Die Help Hetta-projek Behoeftebepaling 2020

1. Inleiding
Solidariteit Helpende Hand (voorts verwys na as Helpende Hand) is ’n welsynsorganisasie geskoei op die beginsels van die Helpmekaar-beweging van 1949. Solidariteit Helpende Hand wil deur volhoubare ontwikkelingsprogramme en -projekte, opleiding, netwerkvorming en hulpbron-ontginning die selfontwikkeling van die mens in sy gemeenskap en die ontwikkeling van die gemeenskap as geheel, bevorder.
Een van hierdie projekte is die #HelpHetta-projek wat sanitêre ware en ander noodsaaklike higiëniese produkte aan behoeftige meisies op ’n kwartaallikse basis versprei. Duisende skoolgaande meisies se lewens kom elke maand vir vyf dae tot stilstand omdat hul huishoudings nie sanitêre ware kan bekostig nie.

Navorsing het getoon dat:

 • 52 skooldae deur meisies wat nie sanitêre ware kan bekostig nie, gemis word;
 • 13% van meisies, in alle Suid-Afrikaanse skole, nie sanitêre ware kan bekostig nie; en
 • dat 107 skole/instansies hulp van die #HelpHetta-projek versoek.

Na aanleiding van die bogenoemde, is die projek in 2015 deur Solidariteit Helpende Hand gestig en poog dit om meisies die vernedering te spaar, hul waardigheid te beskerm en te verseker dat hul elke dag skool, buitemuurse- en sosiale aktiwiteite kan bywoon. Persoonlike higiëne is ’n platform vir die bemagtiging van meisies.

Hierdie verslag bied ʼn opsomming en verwerking van data uit die navorsingsvraelys wat aan al die meisies wat deur die Help Hetta-projek hulp ontvang het, gestuur is.

2. Navorsingsmetode
Helpende Hand het ’n vraelys met 10 vrae opgestel wat aan die meisies wat Hetta-pakkies ontvang, gestuur is om anoniem te beantwoord. Daar het 400 meisies aan die opname deelgeneem. Die doel van die verslag is om te bepaal wat die behoefte aan opleiding in verskillende kwessies, soos verwerping, groepsdruk, selfverdediging en mishandeling is en om vas te stel of die meisies ’n behoefte aan geestelike en emosionele ondersteuning het. Die resultate sal deur die Help Hetta-projek gebruik word as ’n strategie om die projek volgens die begunstigdes se behoeftes uit te bou.

Die data is met behulp van beskrywende statistiese metodes geanaliseer en word hoofsaaklik deur persentasies in die vorm van grafieke uitgebeeld en beskryf.

3. Resultate
Die navorsingsresultate word aan die hand van die meisies se demografie, hulle behoefte aan temas en inligting oor sekere onderwerpe wat hulle raak en persoonlike kommunikasievoorkeure beskryf.

3.1 Demografie
Die demografie van die meisies wat aan die navorsing deelgeneem het, gaan verduidelik word aan die hand van hul geografiese ligging, die tipe instansie waar hulle betrokke is en hulle ouderdom.

3.1.1 Geografie

Die grootste aantal meisies van die verskillende skole wat aan die opname deelgeneem het, is in Gauteng (27%), die Noordwes (24%), Mpumalanga (13%) en in die Wes-Kaap (12%) geleë.

3.1.2 Tipe instansie

Die meerderheid van die meisies wat Help Hetta-pakkies ontvang, is in die laerskool (38%).

3.1.3 Ouderdom

Die twee grade waarin die meeste van die meisies is wat deur die projek ondersteun word, is graad 6 en 7. Dit beteken dat meer as ’n derde van die meisies 12-13 jaar oud is. Die tweede grootste groep meisies wat Hetta-pakkies ontvang, is 15-17 jaar oud (39%).’n Klein aantal van die meisies (4%) ontvang dié jaar hulle laaste pakkies, omdat hulle die skool aan die einde van die jaar verlaat en sal dan nie meer deur die projek ondersteun word nie. 2% van die meisies wat Hetta-pakkies ontvang is so jonk as 10 jaar oud.

3.1.4 Verblyf en ondersteuningsnetwerk van die meisies

Die meeste van die meisies woon tans in ’n huis (63%) en 11% van die meisies woon op ’n plot. Byna 10% van die meisies woon in ’n kinderhuis, ’n informele nedersetting (5%) of koshuis (4%). Ongeveer die helfte van die meisies het aangedui dat beide hulle ouers hulle ondersteuningsnetwerk is, verder dat hulle op hul maats (41%), onderwysers (38%) of familielede (29%) steun. Ongeveer ’n vyfde van die meisies (21%) word deur ’n enkelma ondersteun en 16% het aangedui dat hulle op ’n maatskaplike werker steun.

3.2 Hetta-pakkies en ander opsies

Dit meerderheid van die meisies (58%) het voorheen al Hetta-pakkies ontvang en 42% van hierdie meisies het hierdie jaar hulle eerste pakkies vanaf die Help Hetta-projek ontvang. Ons wil voorstel dat ons vir meisies wat na matriek die skool verlaat, ’n menstruasiekoppie gee wat hergebruik kan word – waarvan byna 20% van die meisies ten gunste van die voorstel is. Dit is ongeveer 80 meisies van hierdie groep wat ten gunste van ’n menstruasiekoppie is.

3.3 Elektroniese toestelle en sosiale media

Die meerderheid van die meisies (72%) het ’n selfoon en ongeveer 30% van die meisies het toegang tot ’n rekenaar, tablet of skootrekenaar. Die meeste meisies (84%) gebruik WhatsApp om sosiaal te kommunikeer en 38% van die meisies het ’n Facebook-blad. Ongeveer 30% van die meisies het aangedui dat hulle op WhatsApp as ’n sosiale medium deur die projek ondersteun wil word.

3.4 Sosio-emosionele behoeftes en temas

Sou die Help Hetta-projek ’n strategie wil opstel om die meisies wat Hetta-pakkies ontvang se sosio-emosionele behoeftes aan te spreek, is die verkose wyses motiveringspraatjies (53%), selfverdedigingsklasse (43%) en bemoedigende dagstukkies (35%). Die toepaslike temas waarvan meisies meer inligting verlang is onder andere: selfbeeld en -waarde (55%), verhoudings (38%), geestelike ontwikkeling (35%) en ware lewensverhale van ander vrouens wat hulle kan inspireer (32%).

4. Samevatting

Hierdie verslag bied ʼn opsomming en verwerking van data uit die navorsingsvraelys wat aan al die meisies wat deur die Help Hetta-projek gehelp is, gestuur is.
Die samevatting van die resultate word in die volgende kolpunte uitgedruk:

Die demografie van die meisies:

 • Die grootste aantal meisies woon in Gauteng (27%) en Noordwes (24%). Die tweede grootste groep meisies woon in die Mpumalanga (13%) en in die Wes-Kaap (12%).
 • Die meerderheid van die meisies wat Help Hetta-pakkies ontvang, is in die laerskool (38%). Hulle is 12 tot 13 jaar oud. Die tweede grootste groep meisies wat Hetta-pakkies ontvang, is 15-17 jaar oud (39%).’n Klein aantal van die meisies (4%) is vanjaar in matriek en ontvang dus hul laaste pakkies omdat hulle die skool verlaat. 2% van die meisies wat Hetta-pakkies ontvang is so jonk as 10 jaar oud.
 • Die meeste van die meisies woon tans in ’n huis (63%). Ons moet kennis daarvan neem dat byna 10% van die meisies in ’n kinderhuis, ’n informele nedersetting (5%) of koshuis (4%) woon.
 • Ongeveer die helfte van die meisies het aangedui dat beide hulle ouers hulle ondersteuningsnetwerk is, verder dat hulle op hul maats (41%), onderwysers (38%) of familielede (29%) steun. Ongeveer ’n vyfde van die meisies (21%) word deur ’n enkelma ondersteun en 16% het aangedui dat hulle op ’n maatskaplike werker steun.

Betrokkenheid en belangstelling in ander opsies:

 • Dit meerderheid van die meisies (58%) het voorheen al Hetta-pakkies ontvang en 42% word vir die eerste keer gehelp.
 • Ons wil voorstel dat ons vir meisies wat na matriek die skool verlaat, ’n menstruasiekoppie gee wat hergebruik kan word omdat hulle nie later meer deur die projek ondersteun word nie. Byna 20% – ongeveer 80 meisies – is ten gunste van dié voorstel.

Elektroniese toestelle en sosiale media:

 • Die meerderheid van die meisies (72%) het ’n selfoon en ongeveer 30% van die meisies het toegang tot ’n rekenaar, tablet of skootrekenaar. Die meeste meisies (84%) gebruik WhatsApp om sosiaal te kommunikeer en 30% van die meisies het aangedui dat hulle op WhatsApp-groep deur die projek ondersteun wil word.

Sosio-emosionele behoeftes en temas:

 • Sou die Help Hetta-projek ’n strategie wil opstel om die meisies wat Hetta-pakkies ontvang se sosio-emosionele behoeftes aan te spreek, is die verkose wyses motiveringspraatjies (53%), selfverdedigingsklasse (43%) en bemoedigende dagstukkies (35%).
 • Die toepaslike temas waarvan meisies meer inligting verlang is onder andere: selfbeeld en -waarde (55%), verhoudings (38%), geestelike ontwikkeling (35%) en ware lewensverhale van ander vrouens wat hulle kan inspireer (32%).

Die resultate van hierdie verslag kan uiters doeltreffend deur die Help Hetta-projek aangewend word om ’n strategie op te stel en die projek volgens die begunstigdes se behoeftes uit te bou.