Download manual in English. Click here

’n Groot deel van Solidariteit Helpende Hand se werk fokus op die verligting van die swaarkry van weerlose mense – kinders gestremdes en bejaardes. Ons glo dat hierdie groep mense onvoorwaardelik bygestaan moet word. Alhoewel hierdie werk uitstekend gedoen word deur projekte van ons meer as 160 landwye takke, bly daar altyd by ons ’n gevoel oor dat meer gedoen kan word. Die uitdagings is groot, hulpbronne en kennis is beperk. In Suid-Afrika is daar ’n reuse- tekort aan maatskaplike werkers en stygende lewenskoste veroorsaak
groterwordende maatskaplike probleme. In baie gevalle skiet ons te kort weens die blote gebrek aan kennis.

Helpende Hand se doel met hierdie handleiding oor maatskaplike hulp is om:
• Kennis oor maatskaplike sake aan te vul.
• Alle Suid-Afrikaners in staat stel om by te dra tot die verligting van die swaarkry van weerloses.
• Seker te maak hulpbehoewendes ontvang al die staatshulp waarop hulle geregtig is.
• Saam met vennote op die terrein van maatskaplike sake ’n groeiende verskil te bly maak aan die lewens van mense in ons land wat swaarkry.

Hierdie gids is bedoel om wyd en syd versprei te word – vir die werkswyse oor gebruik, verspreiding, vertaling of ander vorme van benutting van hierdie publikasie, skakel gerus die Helpende Hand-kantoor by 012-644 4390 of per e-pos [email protected]

Mag die inhoud hiervan tot nut wees vir baie mense wie se roeping dit is om weerloses te help. Mag die kennis wat ons hieruit put lei tot mense wie se lewens verryk is en waar swaarkry uit die weggeruim word.

DR. DANIE BRINK
UITVOERENDE DIREKTEUR: SOLIDARITEIT HELPENDE HAND

“Ons hoop vaagweg maar ons vrees in fyn besonderhede”
-Paul Valery

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Die kontakbesonderhede wat verskaf word, is onderhewig aan verandering.

Hoofstuk 1: Beskerming Van Kinders

Die Kinderwet nr. 38 van 2005 beskerm kinders. In hierdie artikel beteken “kind” iemand onder die ouderdom van 18 jaar.

Die beste belange van die kind is allesoorheersend. – in alle aangeleenthede betreffende die versorging, beskerming en welsyn van ’n kind moet die maatstaf geld dat die kind se beste belange van oorheersende belang is.

Hoofstuk 2: Alkohol- En Dwelmmisbruik

Meer as 11% van alle Suid-Afrikaners ly tans aan een of ander verslawing. Alkohol en dagga is die gewildste dwelmmiddels in ons land.  Die gevolge van verslawing kan verpletterend vir die verslaafde sowel as sy/haar familie wees.  Verslawing het die potensiaal om gesondheid, loopbane, huwelike en gesinsverhoudinge totaal te vernietig.

Die volgende statistiek gee ’n idee van die uitwerking wat die misbruik van alkohol en dwelmmiddels op die samelewing het.

Hoofstuk 3: Sassa Toelae

Maatskaplike hulp is ‘n oordrag van inkomste in die vorm van toelaes wat deur die regering verskaf word. Welsynstoelae verwys na toelaes wat deur die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid (SASSA) betaal word.

Die verantwoordelikheid vir die bestuur, administrasie en betaling van maatskaplike toelaes is vanaf 1 April 2006 aan SASSA oorgedra.

SASSA is ‘n artikel 3A- staatsinstelling, die gefokusde instelling wat daarvoor verantwoordelik is om seker te maak dat die regering die regte toelaag, aan die regte persoon, by ‘n plek wat die gerieflikste vir daardie persoon is, betaal.

Hoofstuk 4: Onderhoud

Onderhoud verwys na die finansiële bystand van iemand anders wat deur die hof gelas word.  Die hof stel gewoonlik ’n bedrag vas wat maandeliks betaalbaar is.

Die onderhoud van minderjarige kinders is primêr die verantwoordelikheid van die kind se biologiese of aanneemouers.

Hoofstuk 5: Egskeiding

’n Egskeiding is altyd ‘n emosionele aangeleentheid wat ernstige trauma meebring vir diegene wat daardeur geraak word.  Ons moedig geensins egskeidings aan nie, maar as gevolg van die feit dat baie mense tog skei word die volgende inligting as riglyne beskikbaar gestel om die proses te vergemaklik.

Die proses word gekompliseer indien ’n persoon onkundig is en emosioneel en impulsief handel.

Die hele egskeidingsproses, soos alle litigasie, is op inligting gebaseer. Indien die persoon oor voldoende kennis beskik kan hy/sy hom/haarself behoorlik voorberei en beskerm.

Dis belangrik om nooit agterbaks of ongeskik teenoor u gade te wees nie, maar dit is belangrik om van moontlike slaggate bewus te wees.

Hoofstuk 6: Regshulp

Die Suid-Afrikaanse Regshulpraad voorsien professionele regsadvies en –verteenwoordiging aan persone wat dit nie kan bekostig nie.

Die Regshulpraad prioritiseer die volgende aangeleenthede op grond van die voorskrifte van die  Grondwet:

  • kinders in siviele aangeleenthede;
  • enige persoon wat in aanhouding is;
  • enige persoon wat aangekla word van ’n misdryf;
  • enige persoon wat wil appelleer;
  • vroue – spesifiek met betrekking tot egskeiding, onderhoud en gesinsgeweld

Hoofstuk 7: Gesinsgeweld En Beskermingsbevel

Die Wet op Gesinsgeweld (No. 116 van 1998) het op 15 Desember 1998 in werking getree. Die doel van hierdie wet is om slagoffers teen gesinsgeweld te beskerm.

Dit stel ‘n prosedure daar vir ‘n persoon om aansoek te doen om ‘n beskermingsbevel by die hof.

Die wet verwys na die persoon wat die aansoek bring as die “klaer” en die persoon wat ‘n daad van gesinsgeweld gepleeg het as die “respondent”.

Besonderhede van Donasie:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bankbesonderhede:

Rekeningnaam: SOLIDARITEIT HELPENDE HAND
Rekeningnommer: 62331447541
Tak: CENTURION
Takkode: 261-550
Verwysing: Studiefondssentrum

Laai die bankbesonderhede hier af: klik hier

Kontakbesonderhede:

Tel: 012 644 4428
E-pos: [email protected]
webwerf: https://studiefonds.co.za

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.