Manwees in ons gemeenskappe

Ons gemeenskappe bestaan uit verskillende verhoudings in ons manwees, vrouwees en kindwees. Een belangrike beginsel in die opbou van ons gemeenskappe is die voorbeeld wat ons as mans en vroue stel. Dit behels enige verhouding waarby manwees, vrouwees en kindwees betrokke is. Ons gaan in die volgende drie weke by elkeen van hierdie aspekte stilstaan. 

Daar leef in baie mense se gemoedere en gedagtes verkeerde persepsies oor hoe ’n ware man moet optree, nie net teenoor sy vrou nie, maar ook in die algemeen. Die wêreld waarin ons woon, stel baie keer verkeerde eise aan hoe ’n godvresende man moet optree.

Onderdanig wees

Kom ons gaan kyk wat behels ons roeping as mans in die lig van Efesiërs 5.

’n Belangrike beginsel wat Paulus noem, is dat die man (en die vrou) in die eerste plekonderdanig moet wees aan die Here. Dit is die eerste beginsel waarvolgens elke man op aarde moet leef, soveel te meer in ons gemeenskappe, en dit raak die voorbeeld wat gestel word. Ons kinders kyk op na ons as mans in ons gemeenskap. Jy as man moet besef dat jy onder die gesag van die Here staan. Dit beteken dat jou uitkyk op die lewe deur die geloof drasties moet verskil van die wêreld daarbuite s’n. Soos Paulus in Kolossense 3:1 sê: “As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit.”  

In die lig van die bogenoemde teks, hoe lyk jou voorbeeld en beeld wat jy as man na buite uitstraal?

Die man se stryd

Jy as man moet besef dat God jou as man geskep en geroep het. Dit behels nie dat jy as man as ’n tipe diktator kan of mag optree nie. Diktatorskap is nie Bybels nie en dien ook nie die gemeenskap nie. In diktatorskap lê daar ’n negatiewe selfsugtigheid ingebed wat afstuur op ’n soort “rangorde” – jy kyk neer op ander (in die huwelik of daarbuite). Prakties behels dit dat die man “baas” is en die vrou “klaas”. Dit is nie hoe die Here die rol van die man bedoel en geskep het nie. Ongelukkig is dit deel van die gevolge van die sondeval (Genesis 3) wat knaag aan die rol en roeping van die man. Die orde wat God daargestel het, is ongelukkig deur die sondeval verbreek. Die man se rol is ná Genesis 3 nie meer 100% uitgeleef soos dit moet word nie. 

Die man se roeping

Hierdie verbreking is aan die ander kantjuis deel van die man se roeping om nie toe te gee aan die sonde om nie meer man te wees nie. Die man se rol word geken aan hoe hy stry teen die verkeerde dinge en die klein jakkalsies in sy lewe wat hom in sy roeping wil kniehalter. 

Die man se rol is alreeds by die skepping vasgestel (Genesis 1-2). Die man se oorsprong is dus nie in homself nie, maar in God. God bepaal die man se roeping. Hy het ons juis in die lig van Jesus Christus kom leer wat dit beteken om waarlik man te wees. Net soos Christus sy lewe vir ons afgelê het, geld dieselfde beginsel vir ons as mans om onsself te gee soos Hy Homself vir sy kerk, sy bruid, gegee het (Johannes 3:16). ’n Onvoorwaardelike gee. Selfoorgawe. 

Klein jakkalsies

Die fout wat baie mense maak, is om te dink dat daar ’n denkbeeldige “kloof” bestaan tussen jou woonhuis en jou werksplek, dat “ek maar by die huis kan leef soos ek wil”, maar “by die werk is ek voorbeeldig”. Dit is ’n groot gevaar in ons tyd. ’n Mens moet daarteen stry. Daardie spreekwoordelike onkruid en klein jakkalsies moet uit ons lewens verwyder en uitgeroei word.

Paulus stel die mooi beginsel in Efesiërs 5 vir ons dat die man na Christus moet kyk om te sien hoe Hy sy lewe vir sy bruid, sy kerk, afgelê het. Dit is ’n gee-liefde en nie ’n wêreldse ontvang-liefde nie. Die wêreldse liefde is ’n liefde wat oor jouself gaan, en dit is bitter gevaarlik. Daardie gee-liefde is ’n nederige gee van jouself in alle omstandighede, by die skool, by die werk, by die huis, in jou familie, in jou gemeenskap, orals. 

Ware manwees

Wees ’n ware man, wees ’n ware bruidegom, wees ’n ware pa vir jou kinders, wees ’n gelowige man. Dit is wat die Here van ons vra in ons gemeenskappe. In jou manwees moet jy die voorbeeld van Hom volg wat op die kruis vir jou sondes gesterf het. 

Dien Hom, eer Hom en gehoorsaam Hom in jou manwees deur na Bo te kyk. Dit is waar jou geloofskrag lê. 

Gert Erasmus (Solidariteit Helpende Hand, Programontwikkeling: Geestelik)