Nuusbrief: Helpende Hand vier nasionale maatskaplike werker-maand

Deur Isabel Faurie

foto5In Maart vier ons nasionale maand vir maatskaplike werkers in Suid-Afrika.  Dit plaas weer die soeklig op die noodsaaklikheid, en daarmee saam die nypende tekort, aan maatskaplike werkers in Suid-Afrika.

Helpende Hand is ’n organisasie wat daarop toegespits is om blanke armoede te verlig, te voorkom en te verbreek.  Die rol van maatskaplike dienslewering in hierdie proses word van onskatbare waarde beskou.

Helpende Hand huldig die siening  dat sterk gemeenskapsnetwerke uiters noodsaaklik is om hierdie doelwitte na te streef. Binne enige gemeenskap waar ’n geregistreerde welsynsorganisasie dienste lewer, is die maatskaplike werker die vernaamste inligtingsbron ten einde die werklike nood in ’n gemeenskap uit te wys. Potensiële donateurs wat ’n bydrae tot die voorkoming, verligting en verbreking van armoede wil maak, sal die werklike nood kan aanspreek deur middel van skakeling met die maatskaplike werker in ’n betrokke gemeenskap.

Sedert 2003 word maatskaplike werk as ’n skaars vaardigheid in die land beskou. Die nuwe Kinderwet (No. 38 van 2005) het in 2010  in werking getree.  Ten einde hierdie wet optimaal tot uitvoer te kan bring, word daar 60 000 maatskaplike werkers benodig.  Tans is daar ongeveer 16 000 geregistreerde maatskaplike werkers in Suid-Afrika, waarvan slegs ongeveer 12 000 in die beroep staan.  Hierdie statistiek beklemtoon dus die uitdagings waaraan hierdie beroep blootgestel is.

Tog is daar maatskaplike werkers wat ten spyte van enorme uitdagings steeds maatskaplike werk as ’n roepingsvervullende passie beskou.  Marieta Kemp, direkteur van die Suid-Afrikaanse Vrouefederasie, is hoopvol vir die voortbestaan van hierdie beroep.  Maatskaplike werk is volgens haar ’n bewys dat daar uit die onmoontlike iets vermag kan word.  Sukses in die beoefening van hierdie professie bestaan uit klein boublokkies.

Indien ’n maatskaplike werker in haar of sy loopbaan een kind of een gesin se funksionering kon verbeter, is sukses behaal.  Dit is dus belangrik om te besef dat die meetinstrument van hierdie beroep anders as ander beroepe is.  ’n Maatskaplike werker moet oor die vermoë beskik om in die grootste chaos positiewe boublokkies te kan raaksien en daarmee te kan werk.

’n Maatskaplike werker wat ten spyte van groot uitdagings in die beroep, dit steeds beoefen, is ’n persoon wat oor uitsonderlike kwaliteite beskik – hierdie persoon beskik oor die vermoë om verhoudings wat normaalweg uit konflik gebore is, in ’n positiewe samewerkingsooreenkoms te kan omskep.

Volgens Marieta Kemp is die vervulling waarmee maatskaplike werk gepaard gaan, onmeetbaar.  Die beoefening van hierdie beroep gee die maatskaplike werker die geleentheid om al sy/haar talente en belangstellings maksimaal aan te wend.  In ’n kantoor waar maatskaplike werkers werksaam is, heers daar meelewendheid en kameraderie wat in min ander beroepe voorkom.

Die professie van maatskaplike werk het deur die jare in ’n volwaardige professionele beroep ontwikkel.  Maatskaplike werkers ontvang intensiewe opleiding oor ’n tydperk van vier jaar en moet by die Raad vir Maatskaplike Diensberoepe geregistreer wees indien die beroep beoefen word.  Die professie is onderhewig aan etiese kodes waaraan die maatskaplike werker moet voldoen.

In ’n land soos Suid-Afrika waar die nood al hoe groter raak, het die uitbouing van die maatskaplike werk-professie noodsaaklik geword. Helpende Hand wil voornemende studente wat passievol oor mense is, aanmoedig om hulself in hierdie uitsonderlike beroep te bekwaam.