‘Ons Ploeg’

Marlene Malan

Elke persoon het ’n inherente behoefte om te voel dat hy of sy behoort. ’n Mens wil deur die mense rondom jou, en in die omgewing waar jy woon, werk, skoolgaan en rondbeweeg spesiaal en geliefd voel. As die basiese behoefte van om te behoort nie reeds van babastadium ervaar en bevredig word nie, sukkel die betrokke persoon vir die res van sy of haar lewe om betekenis aan hul bestaan op aarde te koppel.  

Tydens Solidariteit Helpende Hand se onlangse gemeenskapsontwikkeling simposium het dr. Dirk Hermann verduidelik dat ’n persoon “vervreemding” in sy of haar gemeenskap kan beleef as hulle nie voel hulle behoort nie1. Hierdie gevoel van “vervreemding” kan lei tot allerlei sosiale probleme soos betekenisloosheid, magteloosheid en ’n gebrek aan selfwaarde. Indien ’n persoon ’n gebrek aan selfwaarde ervaar, strem dit die persoon om fisiese, sosiale, intellektuele en akademiese vaardighede, wat nodig is om hulle plek in die samelewing vol te staan, te ontwikkel en aan te leer.

In elke ontwikkelingsfase van die mens is daar kennis en vaardighede wat aangeleer moet word. ’n Kleuter moet byvoorbeeld reeds van ’n vroeë ouderdom geleer word om sy of haar speelgoed op te tel. ’n Laerskoolkind moet van huistake leer soos om troeteldiere kos te gee en hul kamer op te ruim. ’n Hoërskoolkind moet reeds van grense weet en sekere skool- en huistake, wat sonder die hulp van die ouer gedoen word, kan verrig. ’n Kind moet reeds van vroeg af aan sport en kulturele aktiwiteite blootgestel word, sodat hy of sy, hul eie vermoë kan meet en uitdaag om sodoende meer te doen. ’n Jong student moet reeds oor soveel vaardighede en kennis beskik dat hy of sy onafhanklik, weg van hul ouerhuis, hulself kan handhaaf en gereedmaak om op hulle eie, hul plek te kan inneem om ’n bydrae in die samelewing te kan lewer.

Dié ontwikkeling en aanleer van vaardighede wys dat ons almal se lewensgrond braak lê. Ons lewensgrond moet vanaf babastadium omgeploeg en bewerk word, sodat ons sekere take en akademiese en sosiale vaardighede kan bemeester.

Die ouer(s), onderwysers, sportafrigters en dosente speel ’n baie belangrike rol om saam te werk om ’n kind vir die lewe te ontwikkel. ’n Indiaanse gemeenskap in Suid-Amerika het geglo dat dit nie net die ouers se verantwoordelikheid is om ’n kind tot ’n selfstandige individu te ontwikkel nie, maar dat die hele gemeenskap deurlopend insette in die ontwikkeling van die kind, en later die jongmens se lewe moet lewer, tot waar die betrokke persoon dan weer iets in die gemeenskap kan beteken en ’n bydrae tot ander se ontwikkeling kan maak.  

Dr. Dirk Hermann verwys hierna dat ’n persoon ’n “meester” op sy of haar gebied word, wat iets vir die gemeenskap kan teruggee. Hy het verduidelik dat ’n persoon in die gilde-stelsel ’n “meester” in Europa genoem word wanneer hy of sy, hul vakgebied met uitnemendheid bemeester het en weer leiding deur middel van internskappe vir ’n tydperk aan jong studente/werknemers bied, totdat die betrokke persoon met selfvertroue en onafhanklikheid kan werk. Die persoon het dus kennis en selfvertroue verwerf, wat hy of sy weer in hul gemeenskap kan terugploeg.

Die deurlopende bemeestering van take, sport en kulturele blootstelling, opleiding en aanleer van aanvaarbare sosiale vaardighede is, van babastadium tot by die “meester”-stadium, vir elke mens uiters belangrik. ’n Kind moet van kleins af in sy of haar braakland uitgedaag word, deur nuwe take en vaardighede aan te leer, selftrots te ontwikkel, en die vrees vir mislukking te oorkom deur op die regte manier daarmee om te gaan.

Solidariteit Helpende Hand wil graag saam met ons gemeenskappe verantwoordelikheid neem, om geleenthede te skep wat tot gevolg sal hê dat ons jeug, studente en jong volwassenes eendag hulle plek volwaardig en met selfvertroue in die gemeenskap kan volstaan.

Solidariteit Helpende Hand bied vir die rede ’n kursus in tuisversorging aan. ’n Persoon word nie net beroepsgerig toerus nie, maar die betrokke persoon kry ook die geleentheid om as ’n mens te ontwikkel wat weer in die gemeenskap kan terugploeg.

Vir meer inligting rakende die tuisversorgingsopleiding besoek ons webwerf www.shhtuisversorging.co.za, of stuur ’n e-pos aan [email protected].

1. Kyk die simposium by https://www.youtube.com/watch?v=Aj6ifrU0y48&t=338s.

Helpende Hand Groete