PLEEGSORG

PLEEGSORG

Pleegsorg

Daar is soveel kinders in ons land wat na geborgenheid en sekuriteit binne ’n liefdevolle huishouding smag, maar as dit by pleegsorg kom blyk dit dat daar ’n reusetekort aan pleegouers in Suid-Afrika is. Nie baie mense is bereid om hul harte en huise vir kinders in nood oop te maak nie.

Die streeksmaatskaplikewerkers van Solidariteit Helpende Hand het deur navorsing onder kinderbeskermingsorganisasies bevind dat daar tans ’n nasionale tekort aan pleegouers is.  Omstandighede noodsaak dit soms dat kinders onmiddellik uit ouerlike sorg verwyder moet word, en daar is in baie gevalle nie goedgekeurde pleeg- of veiligheidsouers om in sulke omstandighede ’n kind te beveilig of beskerm nie.

Redes vir die verwydering van kinders uit ouerlike sorg hou onder andere verband met: fisieke, seksuele en/of emosionele mishandeling; fisieke en/of emosionele verwaarlosing; ernstige gesinskonflik en gesinsgeweld; alkohol- en dwelmmisbruik deur die ouers; en onstabiele maatskaplike funksionering.

Helpende Hand se maatskaplikewerkdienste-afdeling beskik nie oor statutêre bevoegdheid nie, en kan dus nie pleeg- of veiligheidsouers goedkeur of kinders beveilig nie. Maar ons wil deur middel van dié pleegsorgveldtog opnuut bewusmaking oor die behoefte in gemeenskappe skep sodat mense na vore kan tree om hierdie waardevolle diens te lewer.

Algemene vrae oor wat pleegsorg behels word hier beantwoord.

Pleegsorg behels dat ’n kind by gekeurde pleegouers geplaas word nadat hy of sy deur die kinderhof ingevolge die Kinderwet nr. 38 van 2005, artikel 150(1) sorgbehoewend bevind is en uit ouerlike sorg verwyder is. Kinderbeskermingsorganisasies wat oor statutêre bevoegdheid beskik, hanteer die keuringsproses van voornemende pleegouers.

Alle kinders het, binne gesinsverband,’n behoefte aan sekuriteit, aanvaarding en liefde. Kinders wat uit hul ouers se sorg verwyder is, benodig dus meer insette om die traumatiese gebeure, waaraan hulle blootgestel is, te verwerk.

’n Pleeggesin speel dus ’n noodsaaklike rol om vir hierdie kinders ’n veilige omgewing te skep en voldoende in hul emosionele behoeftes te voorsien. Pleegouers werk in vennootskap met die betrokke maatskaplike werker ten einde te verseker dat daar in al die behoeftes van die kinders voorsien word.

Voornemende pleegouers se motiewe moet suiwer wees en hulle moet, aan ’n kind in nood, ’n stabiele en liefdevolle ouerhuis bied.

Redes vir die verwydering van kinders uit ouerlike sorg hou verband met onder meer: fisieke, seksuele en/of emosionele mishandeling; fisieke en/of emosionele verwaarlosing; gesinsgeweld; alkohol- en dwelmmisbruik deur die ouers; en onstabiele maatskaplike funksionering.

Voordat ’n kind uit ouerlike sorg verwyder word, moet ’n deeglike ondersoek deur ’n maatskaplike werker, in diens van ’n statutêre kinderbeskermingsorganisasie, gedoen word en indien daar genoegsame gronde is om wel die kind uit ouerlike sorg te verwyder, sal die voorsittende beampte van die kinderhof ’n bevel uitreik wat onder meer spesifiseer dat die betrokke kind in pleegsorg, by goedgekeurde pleegouers, geplaas moet word.

’n Pleegsorgbevel is normaalweg vir twee jaar geldig. Die omstandighede van die kind se ouers sal weer geëvalueer word ten einde te bepaal of die kind in ouerlike sorg herstel kan word of nie. Indien die omstandighede steeds nie voldoende is om die kind in ouerlike sorg te herstel nie, sal die bevel vir nog twee jaar verleng word, waarna dieselfde proses gevolg word.

’n Plek van veiligheid is ’n korttermyn plasing waar kinders tuisgaan hangende ’n kinderhofondersoek. Die ideaal is dat die plasing nie ’n tydperk van ses maande sal oorskry nie, maar weens ’n tekort aan goedgekeurde pleegouers is hierdie plasing dikwels langer. Goedgekeurde ouerpare kan dien as ’n plek van veiligheid, en daar is ook residensiële instansies waar kinders in ’n plek van veiligheid geplaas word.

Wanneer ’n kind in lewensgevaar verkeer moet verwydering onmiddellik geskied en die kind moet in ’n plek van veiligheid geplaas word. Hierdie gesinne is dus vooraf goedgekeur en moet bereid wees om op baie kort kennisgewing kinders te beveilig.

’n Kind mag nie sonder ’n hofbevel uit ’n plek van veiligheid verwyder word nie.

Pleegouers moet die volgende verantwoordelikhede ten opsigte van die kind in hul pleegsorg nakom:

 • Die pleegouers is verantwoordelik om in die daaglikse behoeftes van die kind te voorsien.
 • Kontak tussen die betrokke kind en sy, of haar biologiese ouers, of familie (afhangende van die omstandighede) mag nie verhinder word nie.
 • Hulle moet toesien dat die kind gereeld skool bywoon.
 • Daar moet positiewe samewerking tussen die betrokke maatskaplike werker en die pleegouers wees, en die maatskaplike werker moet geredelike toegang tot die pleegouers se woning hê.
 • Die pleegouers moet in die kind se belang ten opsigte van sy of haar fisieke-, emosionele- en sosiale ontwikkeling optree.
 • Hulle moet dissipline toepas, en mag nie die kind aan enige vorm van fisieke geweld of vernedering onderwerp nie.
 • Die pleegouers moet seker maak dat die betrokke kind dieselfde as die res van die kinders in die gesin behandel word – die pleegsorgplasing behoort geborgenheid aan die kind te bied.

Indien die pleegouers verhuis moet die betrokke maatskaplike werker daarvan in kennis gestel word.

Pleegouers het die volgende regte wanneer ’n kind in hul pleegsorg geplaas word:

 • Pleegouers het die reg om daaglikse besluitneming in belang van die pleegkind te neem.
 • Pleegouers mag aansoek doen vir ’n toelaag wat vir die behoeftes van die pleegkind aangewend moet word.
 • Pleegouers het die reg tot ’n aanvaarbare mate van privaatheid en mag nie deur die biologiese ouers of familie gedreig word nie.
 • Pleegouers het die reg om ingelig te word oor die pleegkind se skolastiese geskiedenis, assesserings en prestasies ten einde optimaal in sy/haar behoeftes te voorsien.
 • Pleegouers het die reg om van risiko’s ingelig te word, of enige gebeurtenisse wat die pleegplasing kan beïnvloed.
 • Pleegouers het die reg op maatskaplike dienslewering.
 • Pleegouers is vrygestel van skoolfonds (openbare skole) vir die kind wat in hul pleegsorg geplaas is.
 • Indien pleegouers aan ’n mediese fonds behoort, mag hulle die pleegkind as afhanklike op die mediese fonds registreer, andersins ontvang die pleegkind deur staatshospitale mediese hulp.

Die pleegouers voorsien, net soos vir hul eie kinders, in die volgende behoeftes van die pleegkind:

 • Voorsien in die daaglikse behoeftes soos kos, klere, veiligheid ensovoorts.
 • Vervul emosionele behoeftes deur liefde, warmte, respek en aanvaarding aan die pleegkind te bied.
 • Verskaf struktuur en dissipline aan die pleegkind en bied voldoende toesig.
 • Bevorder die pleegkind se ontwikkeling deur hulle lewensvaardighede en goeie waardes te leer.
 • Ondersteun die pleegkind met sy/haar skoolwerk en kontak die skool indien nodig.
 • Versorg die pleegkind wanneer hy/sy siek is.

Modelleer positiewe gesinsverhoudings.

Aanneming en pleegsorg verskil deurdat aanneming ’n permanente en wetlike posisie van versorging is. Die aanneemouers word die kind se ouers en word op hulle van geregistreer.  Indien daar biologiese ouers in die prentjie is, het hulle geen regte of aanspraak op die kind nie.

Pleegsorg is tydelik en word tweejaarliks geëvalueer. Die doel van pleegsorg is om die kinders te versorg terwyl die biologiese ouers hul omstandighede verbeter sodat hereniging kan plaasvind. Die rol wat pleegouers in ’n kind se lewe speel is egter van onskatbare waarde, en al is die plasing tydelik kan die kind gedurende die pleegplasing traumatiese gebeure verwerk, en sy/haar potensiaal ontdek wat nie andersins moontlik sou gewees het nie.

Voornemende pleegouers moet aan ’n keuringsproses onderwerp word soos in artikel 182 van die Kinderwet (Wet 38 van 2005) gestipuleer is. Die genoemde wet beklemtoon die feit dat die pleegouer geskik, gepas en gewillig moet wees om die kind te versorg asook ’n omgewing te  voorsien wat tot die kind se ontwikkeling sal bydra.

Die keuringsproses word deur die maatskaplike werker van ’n kinderbeskermingsorganisasie hanteer en elke organisasie het hul eie formaat en proses. Tydens die keuringsproses word daar holisties na voornemende pleegouers en hul omstandighede gekyk deur onder meer die volgende in ag te neem:  

 • huwelikstatus en -verhouding van voornemende pleegouers
 • ouderdom van voornemende pleegouers
 • besonderhede van ander lede van gesin
 • behuising
 • beroep en werksomstandighede
 • lewenspeil en gesondheid
 • misdaadrekord

Die volgende aspekte is belangrik wanneer pleegsorg oorweeg word:

 • Die voornemende pleegouers moet hul eie inkomste hê en nie net op die pleegouertoelae staatmaak om die pleegkind te versorg nie.
 • Daar moet voldoende voorsien kan word in die pleegkind se basiese, skolastiese en mediese (spesiale) behoeftes.
 • Die voornemende pleegouers moet oor die nodige fisiese, verstandelike en emosionele gesondheid beskik om in die pleegkind se behoeftes te voorsien.
 • Hulle moet ’n besorgde en liefdevolle ingesteldheid teenoor die pleegkind openbaar en in staat wees om opbouende dissipline toe te pas. Voldoende ouerskapvaardighede is dus baie belangrik.
 • Die voornemende pleegouers moet gesonde verhoudings handhaaf, en begrip hê vir die behoeftes van ’n kind in sy/haar verskillende ontwikkelingsfases.
 • Hulle moet voorbereid wees dat verandering in die gesin weens die pleegplasing gaan plaasvind.

Die voornemende pleegouers moet ook ’n vorm 30 (soos gestipuleer word in die Kinderwet) voltooi om te verseker dat hulle nie op Deel B van die Nasionale Kinderbeskermingsregister gelys is as ’n persoon wat nie, as gevolg van ’n misdaadrekord, met kinders mag werk nie.

Pleegsorg aansoek

"*" indicates required fields

Persoonlike besonderhede:

Voornemende pleegvader:*
Voornemende pleegmoeder:*
Indien wel, verskaf hul name en ouderdomme:
Naam
Ouderdom
 

Kontakbesonderhede:

Adres*

Huwelikstatus:

Is jy*

Werk- en finansiële status:

Beskik u oor die finansiële vermoëns om in die fisies behoeftes van ’n pleegkind te voorsien?*

Kerkverband:

Is u by ’n kerk ingeskakel?*

Kriminele oortredings:

Beskik u oor ’n misdaadrekord?*
Ek gee toestemming
Ek gee toestemming
This field is for validation purposes and should be left unchanged.