Pleegsorg

Geregistreerde kinderbeskermingsorganisasies ervaar ‘n dringende tekort aan goedgekeurde pleegouers en gesinne wat veiligheidsplek vir sorgbehoewende kinders wat ingevolge die Kinderwet uit ouerlike sorg verwyder moet word.

Pleegsorg en plek van veiligheidsouers:

Geregistreerde kinderbeskermingsorganisasies ervaar ‘n dringende tekort aan goedgekeurde pleegouers en gesinne wat veiligheidsplek vir sorgbehoewende kinders wat ingevolge die Kinderwet uit ouerlike sorg verwyder moet word.

Solidariteit Helpende Hand het nie statutêre magte om die keuring van potensiële pleegouers of plek van veiligheidsouers te behartig nie, maar wil graag belangstellendes aanmoedig om hul besonderhede hieronder in te vul.  Die inligting sal aan die geregistreerde kinderbeskermingsorganisasies verskaf word wat die nodige keuringsproses sal behartig.

Wat behels die plasing van ‘n kind in pleegsorg of plek van veiligheid?

Pleegsorg

Pleegsorg behels dat ‘n kind by gekeurde pleegouers geplaas word nadat hy of sy deur die Kinderhof ingevolge die Kinderwet, sorgbehoewend bevind is.

Redes vir die verwydering van kinders uit ouerlike sorg hou verband met onder meer fisiese, seksuele en/of emosionele mishandeling, fisiese en/of emosionele verwaarlosing, ernstige gesinskonflik en gesinsgeweld, alkohol- en dwelmmisbruik deur die ouers en onstabiele maatskaplike funksionering.
Voor ‘n kind uit ouerlike sorg verwyder kan word, moet ‘n deeglike ondersoek deur ‘n geregistreerde maatskaplike werker in diens van ‘n geregistreerde kinderbeskermingsorganisasie gedoen word. Die betrokke maatskaplike werker moet na afloop van die ondersoek ‘n volledige verslag by die Kinderhof indien.

Indien daar genoegsame gronde is om die kind uit ouerlike sorg te verwyder, sal die voorsittende beampte van die Kinderhof ‘n bevel uitreik wat onder andere kan spesifiseer dat die kind in pleegsorg by goedgekeurde pleegouers geplaas moet word. ‘n Pleegsorgbevel is normaalweg vir twee jaar geldig. Die omstandighede van die kind se ouers sal weer geëvalueer word ten einde te bepaal of die kind in ouerlike sorg herstel kan word.

Die pleegouers werk in vennootskap met die betrokke maatskaplike werker ten einde te verseker dat daar in al die behoeftes van die kinders voorsien word. Voornemende pleegouers se motiewe moet suiwer wees en hulle moet aan ‘n kind in nood ‘n stabiele en liefdevolle ouerhuis bied. Die betrokke welsynsorganisasie doen ook ‘n keuring van voornemende pleegouers.

Verantwoordelikhede van pleegouers:

Pleegouers moet die volgende verantwoordelikhede ten opsigte van die kind in hul pleegsorg nakom:
Die pleegouers is verantwoordelik om in die daaglikse behoeftes van die kind te voorsien.
Kontak tussen die betrokke kind en sy of haar biologiese ouers of familie (afhangende van die omstandighede) mag nie belemmer word nie, indien hierdie kontak in die betrokke kind se beste belang is.

Hulle moet toesien dat die betrokke kind gereeld skool bywoon.
Daar moet positiewe samewerking tussen die betrokke maatskaplike werker en die pleegouers wees en die maatskaplike werker moet geredelike toegang tot die pleegouers se woning hê.
Die pleegouers moet in die kind se beste belang ten opsigte van sy of haar fisiese, emosionele en sosiale ontwikkeling optree.

Hulle moet dissipline toepas en mag nie die kind aan enige vorm van fisiese geweld of vernedering onderwerp nie.

Die pleegouers moet verseker dat die betrokke kind dieselfde behandeling as die res van die kinders in die gesin ontvang. Die pleegsorgplasing behoort geborgenheid aan die kind te bied.
Indien die pleegouers van adres verander moet die betrokke maatskaplike werker daarvan in kennis gestel word.

Pleegouers se regte:

Pleegouers het die reg om daaglikse besluitneming in belang van die pleegkind te neem
Pleegouers het die reg tot ‘n aanvaarbare mate van privaatheid en mag nie deur die biologiese ouers of familie gedreig word nie.

Pleegouers het die reg om volledig oor die plasing en risiko’s (indien enige) deur die betrokke maatskaplike werker ingelig te word.

Pleegouers het die reg om ingelig te word van die pleegkind se skolastiese geskiedenis, assesserings en prestasies ten einde optimaal in sy/haar se behoeftes te kan voorsien.
Pleegouers hoef nie skoolfonds te betaal vir die kind wat in hul pleegsorg geplaas is nie.
‘n Toelaag van ongeveer R1350 vanaf die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid (Sassa) is aan pleegouers betaalbaar.

Indien pleegouers lid van ‘n mediese fonds is, mag hulle die pleegkind as afhanklike op die mediese fonds registreer, andersins ontvang die pleegkind mediese hulp deur staatshospitale.

Veiligheidsplekouers:

‘n Plek van veiligheid is ‘n tydelike blyplek waar kinders tuisgaan hangende ‘n Kinderhofondersoek. Die tydsduur wat ‘n kind in plek van veiligheid verkeer is dus korter as in die geval van pleegsorg. Volgens die Kinderwet moet ‘n Kinderhofondersoek binne ‘n tydperk van ses maande afgehandel wees.
Die verantwoordelikhede van die veiligheidsplekouers is basies dieselfde as in die geval van pleegouers.

‘n Veiligheidsplektoelaag wat deur die Departement van Maatskaplike Dienste geadministreer word, is aan veiligheidsplekouers betaalbaar.

Indien u belangstel om uself as pleegouer of veiligheidsplekouer beskikbaar te stel, verskaf asseblief die onderstaande besonderhede:

 • HUWELIKSTATUS

 • KINDERS

 • NaamVanOuderdom 
  Add a new row
 • STEL BELANG IN

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

FINANSIËLE ONDERSTEUNING:

Wanneer kinders uit ouerlike sorg verwyder moet word, gaan dit noodwendig met ‘n groot mate van trauma gepaard. Die ontwrigting en trauma wat ‘n kind as gevolg van ouerlike onstabiliteit ervaar is intens en die kind word in baie gevalle van sy of haar kinderlike onskuld ontneem.  Die kind se helingsproses om weer stabiliteit en sekuriteit te kan ervaar, is dikwels lank en moeisaam en daarom is intensiewe terapie in die meeste gevalle noodsaaklik.

Agterstande kom ook dikwels voor en hierdie kinders benodig in baie gevalle ekstra ondersteuning, soos arbeidsterapie,spraakterapie en dies meer.

Hierdie tipe dienste bring uiteraard ekstra uitgawes mee, wat finansiële druk op pleegouers plaas.

Solidariteit Helpende Hand wil graag mense wat ‘n hart het vir kinders in moeilike omstandighede, maar wat nie noodwendig in die posisie is om as pleegouers of veiligheidsplekouers op te tree nie, aanmoedig om tot hierdie dienste by te dra ten einde te verseker dat “stukkende” kinders weer heel word.

Laai die ondersteunersvorm in PDF af.

 • Naam en Van:Stad/Dorp woonagtig:E-posKontaknommers: 
  Add a new row
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Wil jy graag 'n verskil maak?

Word 'n Solidariteit Helpende Hand ondersteuner!