Vergeet van slaagsyfers, begin ’n beter onderwysstelsel

Die Skoleondersteuningsentrum (SOS) van Solidariteit Helpende Hand is glad nie verras deur die minister van Basiese Onderwys se voorstel vir ’n verlaagde slaagvereistes vir graad 7 tot 9 nie. Hierdie wysiging sal net lei tot nog laer onderwysstandaarde en ons kinders vir nog verdere mislukking voorberei.

“Dit help nie die Minister probeer die reeds siek pasiënt se simptome gesond dokter nie”, aldus Hugo Vermeulen, Hoof van die SOS.  “Die onderwys-pasiënt het ’n hele nuwe hart nodig.  As ons nie die standaard van onderwys verhoog nie, gaan die onderwysstelsel nie verbeter nie.”

Volgens die SOS lê die oplossing in die vestiging van ’n beter onderwysstelsel wat groter sukses sal waarborg.  Die boustene vir ’n goeie onderwysstelsel is:

 • Keuringsvereistes vir voornemende onderwysstudente
 • Goeie voorgraadse onderwyseropleiding
 • Goeie onderwysers wat die nodige professionele ingesteldheid het en vir wie onderwys ’n roeping is
 • Indiensopleiding vir onderwysers en opleiding van skoolbesture in alle aspekte van gesonde skoolbestuur en leierskap
 • Gemeenskapgedrewe skole waar die ouers inspraak het in Skoolbeleid en aanstellings en uitgenooi word om aktief betrokke te wees
 • Gedissiplineerde skoolomgewing waar leerders in veiligheid hul volle potensiaal kan realiseer met effektiewe en optimale benutting van onderrigtyd
 • Moedertaalonderrig vir leerders vanaf voorskool tot matriek
 • Kleiner klasgroepe (nie meer as 25)
 • Relevante kurrikulum wat aan internasionale standaarde en behoeftes voldoen
 • Hoë standaard van gereelde assessering en spesifiek eksamens wat beide laer en hoër kognitiewe vlakke toets en uitdaag (skool moet lekker wees vir leerders maar nie maklik nie).
 • Alternatiewe strome van onderrig en leer om verskillende leerderbehoeftes aan te spreek.

Vermeulen stel ook voor dat die Minister weer oorweging moet gee aan ’n formele nasionale assessering aan die einde van graad 9 of selfs graad 10 soortgelyk aan die Senior Sertifikaat eindeksamen.

 

(Die SOS is ’n inisiatief van Solidariteit Helpende Hand gerig op versterking van Afrikaanse onderwys op alle fronte. Vakverenigings vir Wiskunde-, Afrikaans-, Rekeningkunde- en Grondslagfase-onderwysers bied professionele ondersteuning aan onderwysers. SOS fokus ook op kurrikulum ontwikkeling, leerderondersteuning, onderwysleierskap en aanwending van tegnologie in die klaskamer.  )

Navrae:           Hugo Vermeulen 012 644 4390 of [email protected].