Vrouwees in ons gemeenskappe

Gert Erasmus (Solidariteit Helpende Hand Programontwikkeling: Geestelik)

Ons gemeenskappe is opgebou uit verskillende verhoudinge met en tussen manwees, vrouwees en kindwees. Ons staan hierdie week stil by vrouwees.

In die lig van ons vorige artikel oor “Manwees in ons gemeenskappe” staan ons weer stil by die praktiese beginsels van Efesiërs 5:21: Soos die man moet die vrou óók besef dat sy in die eerste plek onder die gesag van die Here staan. Hierdie onderdanigheid is in die eerste plek iets moois. Dit het die Here vasgestel vóór die sondeval in Genesis 3. Dit beteken dat die vrou se onderdanigheid (net soos die man s’n – vgl. vers 21) in die eerste plek nie in haar horisontale verhoudinge gesetel is nie, maar in haar vertikale verhouding met God. Hy bepaal jou verhouding(e). Die Here het die beginsel van onderdanigheid geskep toe Hy die mens en die verhouding waarin die mens tot Hom en sy naaste staan, geskep het. Dit verander nie net jou persoonlike verhouding met die Here nie, maar ook jou verhouding met jouself, jou man, kinders en jou naaste.

Verkeerde bril

Weereens, net soos by die man, knaag die sondeval se gevolge ook aan die vrou se vrouwees. As jy deur die verkeerde bril van ‘n “rangorde” na die vrou se “onderdanigheid” kyk, sal jy haar vrouwees verkeerd lees en toepas. Vrouwees en die vrou se roeping is nie negatief geskep asof die vrou “klaas” en die man “baas” is nie, maar dit is hoe die wêreld vrouwees wil laat klink. Hierdie verkeerde persepsie moet met wortel en tak in ons gemeenskappe uitgeroei word. Nog ‘n verkeerde persepsie wat ook soms in ons gemeenskappe kop uitsteek, is die gedagte dat ‘n vrou as ‘n “vloerlap” of “gebruiksartikel” hanteer mag word. Dit mag onder géén omstandighede nie. Hierteen móét elke dag gestry word omdat dit Godsonterend en vrou-onterend is. Jy as vrou moet hierdie respeklose en Godsonterende maniere nie duld nie. Dit hoort nie so nie. Die Here openbaar juis in Efesiërs 5 die mooi beginsel van die kerk as bruid van Christus, die Bruidegom, en dat vrouwees daaruit voortvloei.

Nog ‘n verkeerde bril

Wat ook soms in ons gemeenskappe reg deur die eeue gebeur het, is dat die verhouding tussen man en vrou nie altyd gesond was nie – soveel so dat die man aan die een kant gedien wil word en aan die ander kant dat die vrou voel dit is haar plig en roeping om haar man te dien in plaas van om die HERE te dien. Ek noem dié voorbeeld met respek omdat vroue baie keer leef met die verkeerde persepsie dat die man die objek van diens is. Baie mans verwelkom dit, maar dit is glad nie gesond en reg nie. Dit is ook nie hoe die Here vrouwees bedoel het nie. Vir jou as vrou wat moontlik grootgeword het in ‘n omgewing waar daar gesê is: “As die man sê spring, dan spring jy.” wil ek sê: “Néé, dit hoort nie so nie.” Dit is nie die bedoeling van enige verhouding nie, ook nie van die huwelik nie. Daarom sê Paulus in Efesiërs 5: “Vroue, wees … onderdanig, soos aan die Here.” Jy as vrou moet elke verhouding en elke situasie aan hierdie beginsel meet. Jou verhouding met die Here is die eerste en belangrikste verhouding waarin jy staan.

Skeppingsorde

Jou gesonde verhouding met jou vrouwees lê in die beginsel van hoe God jou geskep het en hoe Hy jou verhouding met Hom en ander by die skepping vasgestel het (die skeppingsorde). Die skeppingsorde wys hoe die Here wil hê ons uit dankbaarheid teenoor Hom moet leef. Hy is die Een wat ons roep en ook toerus om reg te leef. Onderdanigheid beteken “om in liefde te dien”. Dit is totaal en al positief. Dít is hoe die Here dit van die begin af in Genesis 2 bedoel het. Dit is geen minderwaardige posisie nie – dit is ‘n eervolle posisie. Om in liefde te kan dien, moet jy eers in ‘n ware geloofsverhouding met die Here staan en sy gesag geheel en al aanvaar. Sý gee-liefde moet jóú gee-liefde bepaal. Sy verhouding met jou moet jou ander verhoudinge bepaal. Daarom is vrouwees, net soos manwees, verbind met wat die HERE van ons verwag en waartoe Hy ons geroep het.

In jou vrouwees aanvaar jy ten alle tye God se gesag. Dit staan vas. Staan dan ook vas in die geloof sodat jou vertikale verhouding tot God jou horisontale verhouding tot jou naaste bepaal. Wees vrou soos wat jy geskep is en nie soos wat die wêreld daar buite verkeerdelik van jou verwag nie.

Helpende Hand-groete