Vrug van die Gees in ons gemeenskappe: blydskap

Gert Erasmus (Solidariteit Helpende Hand Programontwikkeling: Geestelik)

Let wel: Die vrug van die Gees is uit nege dele opgebou: liefde; blydskap; vrede; lankmoedigheid (geduld); vriendelikheid; goedheid (goedhartigheid); getrouheid; nederigheid (sagmoedigheid); en selfbeheersing.Al nege dele werk in op mekaar en volg op mekaar deur saam die één vrug van die Gees te vorm.

Die tweede deel van die vrug van die Gees is blydskap. Blydskap is nie die tweede vrug van die Gees nie, maar wel die tweede van nege dele wat sáám die één vrug van die Gees vorm.   

Één vrug van die Gees met nege dele

Blydskap is die tweede deel van die vrug van die Gees wat op die liefde volg (dit is één vrug met verskillende snykante – soos ‘n diamant – dit is één diamant met nege verskillende snykante). Sonder die liefde kan daar ook géén blydskap wees nie, maar waar liefde woon is daar ware blydskap.      

In gevangenskap ʼn blydskapbrief

Blydskap kom vanaf die Here (Fil. 4:1). Dit sien ons by Paulus in Filippense 4 wanneer hy in Rome onder huisarres (onder militêre bewaking in gevangenskap), en verhoor afwagtend is (Fil. 1:7, 13-14). Regdeur die brief hoor ons sy blydskap in die Here. Hy sê in vers 4 (hoofstuk 4): “Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle!” ʼn Mens sou menslikerwys dink dat Paulus depressief, terneergedruk, negatief en moedeloos sou wees, omdat hy in gevangenskap, onder huisarres met keiserlike wagte rondom hom, verhoor afwagtend is en die dood in die oë staar. Maar néé, ons hoor juis die teenoorgestelde by hom.

Eksterne omstandighede teenoor jou innerlike gesteldheid

Die woord “blydskap” in die Grieks is ʼn blydskap met ʼn geestelike basis wat van die Heilige Gees afkomstig is (1 Tess. 1:6), dit kom van God af. Dit vloei van Hom af, deur sy Gees, in ons harte in. Dit is ʼn blydskap oor God se verlossing in Christus. Die Gees dra daardie blydskap van sy verlossing in die mens se hart in (Rom. 14:17). Dit is ʼn innerlike blydskap wat streng gesproke los van jou eksterne omstandighede staan. ʼn Blydskap wat nie deur die golwe van die lewe (beproewinge, kwellinge, bekommernisse, siekte of dood) geblus kan word nie.

Dit laat ʼn mens dink aan hoe die twee sendelinge Paulus en Silas in die tronk met blydskap gebid het, en in blydskap lofliedere tot eer van God gesing het (Handelinge 16). Dié soort blydskap is nie van iets afhanklik nie en word nie deur eksterne omstandighede bepaal nie. Dít is presies waarvan hierdie tweede woord in die reeks van nege getuig. Die Heilige Gees wat nie net die liefde van God nie, maar ook die blydskap van God in die hart van die gelowige deur sy Gees bewerk.

Die wêreld en sy dinge

Daar kan soms verflouing in ʼn mens se geloofslewe intree, ʼn blydskap wat kwyn. ʼn Blydskap wat nie meer op God gerig is, of op God se Gees (en Woord) gegrond is nie. ʼn Blydskap wat stelselmatig méér op jóúself gerig is. Maar wat veroorsaak die verflouing? Die begeerte na meer en meer geld; die begeerte na meer en meer aardse besittings; ʼn begeerte na meer as wat God gee. Dit gebeur wanneer Mammon die plek van God in jou lewe begin inneem (Matt. 6:24). ʼn Mens moet bedag wees op die gevaar van aansien, hoogmoed, verwaandheid, groepsdruk en wêreldse standaarde in plaas van goeie beginsels, waardes en norms. Jou eie geluk raak vir jou belangriker as jou geloofsblydskap.   

Wie bepaal jou lewensrigting?

Sosiale media soos Twitter, Instagram en Facebook, die TV en die internet begin jou lewensrigting te bepaal. Jongmense, en dalk jýself, word onwillekeurig deur al dié sosiale netwerke ingesluk. Niemand word meer in die oggend en aand stil nie, of sit gebuig voor God se Woord deur Hom te dank vir sy of haar verlossing in Christus nie. Néé, ons sal eerder nie gaan slaap nie, want ons moet net éérs kyk of daar nie ʼn opdatering van een of ander aard iewers gedoen moet word nie. Stelselmatig is dit dié dinge wat jou tyd en aandag van God se Woord en jou blydskap in Christus begin wegtrek. Aan die begin kom jy dit nie agter nie, maar na gelang van tyd is dit presies wat gebeur.

God se blydskap in jou

ʼn Blydskap wat nie deur jou eksterne omstandighede bepaal word nie is ʼn blydskap wat in die Here vasstaan. In Filippense 4:4 kry ons die antwoord: “Verbly julle altyd in die Here.Christus is die Here. Dit is sy Koninklike titel. Dít is waarvan Paulus hier getuig – sy blydskap in Christus. Dit is ʼn blydskap as gawe van die Here. Omdat jy God se kind is géé God en skenk dit vir jou. Dit is ʼn blydskap ongeag, ongeag watter omstandighede oor jou pad mag kom. Ongeag die kwessies in ons gemeenskappe (Rom. 14:17). God vra ons om bly te wees, om in Hom bly te wees. Dit bepaal nie net ʼn mens se lewenskoers nie, maar óók ʼn mens se hartsingesteldheid.

Jou omstandighede

Moenie toelaat dat jou omstandighede in jou gemeenskap jou blydskap in jou geloof demp, kaap, of wegneem nie. Jou blydskap in Christus moet in die geloof uitgedra en prakties uitgeleef word. Hoor Habakuk se blydskap: “Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my Redder.” (3:17-19).

Verbly jouself in die Here en nie in jouself nie. Verbly jouself en jubel nogtans ongeag watter omstandighede jy jouself tans in bevind. Leef jou blydskap in die Here uit, leef dit in jou gemeenskap, waar God jou geplaas het, met ‘n warm liefdeshart uit.

Helpende Hand-groete