Vrug van die Gees in ons gemeenskappe: Getrouheid

Gert Erasmus

Let wel: Die vrug van die Gees is uit nege dele opgebou: liefde; blydskap; vrede; lankmoedigheid (geduld); vriendelikheid; goedheid (goedhartigheid); getrouheid; nederigheid (sagmoedigheid); en selfbeheersing.Al nege hierdie dele werk in op mekaar en volg op mekaar deur saam die één vrug van die Gees te vorm.

Die sesde deel van die vrug van die Gees is getrouheid.

Getrouheid

Die teenoorgestelde van getrouheid is ontrouheid. Getrouheid is op lojaliteit en algehele vertroue gebou. ’n Mooi voorbeeld hiervan is Klaagliedere 3:22 wanneer Jeremia sê wie die Here is: “… deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie …” Totale en algehele liefde. Die Here is getrou. Hy doen wat Hy sê. Daar is by Hóm “… geen verandering of skaduwee van omkering … nie.”(Jakobus 1:17). Die hoogste vorm van getrouheid sien ons in die Seun van God, Jesus Christus. Hy het óns as mense nog altyd in die oog gehad, daarom het Hy mens geword en onder ons kom woon. ’n Teks wat sý getrouheid oor óns so mooi opsom is Filippense 2:7-8 “… maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense gelyk geword … ” en “Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.”

Verbondstrou

Die Here is totaal en al getrou. Dié feit besef ons eers wanneer ons van onsself wegkyk, en na Hóm opkyk. Hierdie getrouheid van God in Christus sien ons in die verbond. Die verbond van die Here wys ons sy ewige liefde. Sy liefde, sê Abraham in Genesis 17:7, is ’n neerbuigende liefde wat nie op ’n afstand staan nie, maar wat na óns toe hier op aarde neerbuig waar die Here vir óns sê: “Ek wil vir jou ’n God wees en vir jou nageslag na jou.” Dit is die Here wat ’n verbond met óns sluit en nie andersom nie. Dit is Hy wat in sy getrouheid (verbondstrou) en liefde  na óns toe neerbuig. Die Here doen dit om in ’n verbondsverhouding met ons elkeen te kan staan.

Kenmerk van opregtheid

Die Here se verbondstrou, wie Hy is, en ons getrouheid in die geloof móét hand aan hand loop. Ontrouheid verbreek getrouheid wat wantroue (die verbreking van vertroue) tot gevolg het. Wantroue veroorsaak dat ’n mens nie langer meer geloofwaardig is nie. Dit is ’n groot kommer dat hierdie negatiewe dinge soms in gemeenskappe tussen mense afspeel. Daar moet eerder gestreef word om die negatiewe gedrag, soos onkruid en bossies, wortel en tak uit te roei, sodat dit dan met opregtheid vervang kan word. Dít is wat van ons gevra word in die gemeenskap waarin ons geplaas is.

Woorde en dade

Daar is ’n ou sêding dat jou woord jou eer moet wees en dat dit in jou leer en jou lewe gesien moet word. Jou leer is jou beginsels en jou dade wys hoe jy leef en dit moenie na twee verskillende rigtings uitgeleef word nie. Dit moet één wees: woord én daad. Daarin word jou opregtheid gemeet en gesien. Dit is deel van jou geloofsvrugte wat jy in jou gemeenskap dra. Niemand wil bekend staan as ’n onbetroubare, of ontroue mens wie se woord en daad nie ooreenstem nie. Néé! Dit is juis dáárdie verkeerdhede wat vandag in ons gemeenskappe uitgeroei moet word.

Ons verantwoordelikheid

Wat het ons gemeenskappe nodig, en wat moet jý in jóú gemeenskap doen? Adam en Eva het húlle rûe op God in die tuin van Eden gedraai (Genesis 3). Het God sy rug op óns gedraai deur nie sy Seun te stuur om vir ons sondes te sterf nie? Néé. Hy het by sy ewige Woord gebly. Hy was getrou en sy beloftes staan vas. Sy verbondsverhouding het in ons taal deur dik en dun onwankelbaar vasgestaan. En jóúne, hoe lyk jou getrouheid en wat straal jý uit? Die woord getrouheid se basiswoord is “trou”, waar twéé in één getrouheidsband één word en één is. Dít is ’n verbond, ’n verbondsverhouding wat my verplig om getrou te leef. Net so staan geen van ons verhoudinge los van mekaar nie, die een vloei in die ander een in, en die een beïnvloed weer die ander een. Daarom is die beginsel van getrouheid so belangrik, juis in ’n wêreld wat meestal ontrou, kompetisiegedrewe, prestasie behep, en vol korrupsie is. Dit is juis daar waar ons óns lig moet laat skyn.

Gesindheid

Daarom is die regte gesindheid dié een wat ons by Jesus Christus kry, om ten spyte van enige korrupte wêreldse, of sondige omstandighede getrou in die waarheid te staan, en getrou in jou verhouding teenoor die Here te bly. Sy liefde en sy getrouheid moet jou getrouheid in jou gemeenskap bepaal.

Wees, in jou gesin en in jou gemeenskap ’n betroubare steunpilaar. Leef jou getrouheid prakties in jou gemeenskap uit!

Helpende Hand-groete