Vrug van die Gees in ons gemeenskappe: Goedheid

Gert Erasmus

Let wel: Die vrug van die Gees is uit nege dele opgebou: liefde; blydskap; vrede; lankmoedigheid (geduld); vriendelikheid; goedheid (goedhartigheid); getrouheid; nederigheid (sagmoedigheid); en selfbeheersing.Al nege hierdie dele werk in op mekaar en volg op mekaar deur saam die één vrug van die Gees te vorm.

Die sesde deel van die vrug van die Gees is goedheid (goedhartigheid).

Goedheid (goedhartigheid) en roeping

Die Christen wat omgee vir sy of haar naaste, sy of haar gemeenskap dít is die Christen se roeping. Hoe lyk jóú geestelike vrug, die vrug van goedhartigheid? Dit is só dat ons almal se karakter, gawes, agtergrond, voorveronderstellings en opvoeding verskil. Ons staan verwonderd oor hoe die Here deur sy Gees tog deur ons as mense, met al ons gebrokenheid, die mooi verskeidenheid bestuur.

’n Mens hoor baie keer mense sê dat hierdie of daardie persoon ’n mooi en sagte hart het, dat die betrokke persoon eintlik, agter ál die hardheid, ’n sagte hart het. Maar wat is dít en hoe moet ’n mens dit verstaan? ’n Goedhartige mens is iemand wat welgesind, inskiklik en tegemoetkomend is. Dit verwys direk na iemand se positiewe innerlike gesindheid en liefdevolle houding. ’n Persoon se geloofs- en liefdeshart word deur sy of haar gesindheid en houding sigbaar. Dit het eerstens ’n uitwerking na binne en tweedens ’n uitwerking na buite, na jou roeping toe. Jou naaste se belange word gesoek en is belangrik. Nie op ’n wantrouige, of agterdogtige manier nie, maar in liefde met goeie bedoelings.

Die goedheid van die Bybel, of goedhartigheid is ’n selfopofferende gesindheid. Dit is ’n gesindheid waar jy nie jóú belange nie, maar die van jou naaste eerste plaas. Dit het ook ’n enorme uitwerking  op ons gemeenskapsontwikkeling. Vra jouself: “Met watter gesindheid kyk jy na jou gemeenskap, en met watter gesindheid en houding tree jy in jou gemeenskap op?”

Goedheid in en deur die kruis

Ons sien ons Hemelse Vader se hart in en deur Jesus Christus. Ons sien God se hartklop deur die manier waarop Hy na óns hier op aarde omsien. Dit is merkwaardig wanneer ’n mens besef dat daar waar Jesus Christus aan die regterhand van ons Hemelse Vader sit en regeer, Hy pleit dat die Vader na óns deur Sy deurboorde Hande kýk. Daarin sien ons sy liefde sowel as sy liefdevolle en goedhartige Vaderhart raak.

Daardie selfopofferende gesindheid en hart het ons baie duidelik gesien toe Jesus in Getsemané gebid het, Hy het aan ons gedink en nie aan homself nie: “My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil.” (Matteus 26:39). Dink ook aan sy aangrypende kruiswoorde toe Hy onselfsugtig aan ons gedink het, en uitgeroep het: “Eli, Eli, lama sabagtáni? Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat?” (Matteus 27:46). Jesus het alles op Homself geneem, Godverlate, sodat ons nie daardie verlate pad alleen hoef te stap nie. Deur sy kruiswoorde sien ons sy goedhartige Middelaarshart.

Ná die kruis

Na die kruis en opstanding stop God se liefde in Christus nie. Hy stuur sy Heilige Gees om daardie harde harte weer sag te maak en deur sy Woord oop te breek. Hy werk, deur sy Heilige Gees, die regte gesindheid van Filippense 2 in ons harte in: “Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid, moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was” (vers 3-5). Hierin lê ons roeping om die voetspore van Jesus se Woord te volg.

Barmhartige Samaritaan

Ons elkeen ken die gedeelte van die barmhartige Samaritaan wat nie verby die man, wat deur rowers oorrompel en aangeval was, gestap het nie. Die priester en die Leviet het wel verbygestap (Lukas 10:31-32). Ons kan sê húlle twee het met oënskynlike warm harte verbygestap en hulle harte vir hierdie weerlose man langs die pad gesluit (Lukas 10:30). Oënskynlike goeie gesindhede, maar helaas. Die Samaritaan aan die ander kant, waarvan volgens die Jode ’n mens dit die minste kon verwag, het met ’n warm hart na hierdie oorrompelde weerlose man afgebuig, en “ … toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel … ” (Lukas 10:33). Hy het na hom toe gegaan en sy wonde verbind. Hy het die tweede myl geloop sê vers 34, hy het hom ook by ’n herberg ingeboek en hom verder versorg.

Jóú gesindheid

Hoor wat sê Paulus vir ons in Galasiërs 6:10: “Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen … ” Goedhartigheid, respek, lojaliteit, ontferming, ’n positiewe gesindheid en liefdevolle houding, dít is wat van ons gevra word om presies dít in ons gemeenskappe tot eer van God uit te leef.

Leef jou goedhartige en liefdevolle gesindheid prakties in jou gemeenskap uit!

Helpende Hand-groete