Vrug van die Gees in ons gemeenskappe: Vriendelikheid

Gert Erasmus

Let wel: Die vrug van die Gees is uit nege dele opgebou: liefde; blydskap; vrede; lankmoedigheid (geduld); vriendelikheid; goedheid (goedhartigheid); getrouheid; nederigheid (sagmoedigheid); en selfbeheersing.Al nege hierdie dele werk in op mekaar en volg op mekaar deur saam die één vrug van die Gees te vorm.

Die vyfde deel van die vrug van die Gees is vriendelikheid.

Vriendelikheid bestaan nie in ʼn vakuum nie

ʼn Teks wat ons van kindsbeen af baie goed ken is wanneer Paulus in Filippense 4:4-5 (sy blydskap brief) sê: “Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle! Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby.” Ons vriendelikheid in die geloof word aan die een kant aan geloofsblydskap gekoppel wat ons in die Here het (deur sy Gees), en aan die ander kant aan ons koning en verlosser, Jesus Christus wat met die wederkoms op pad en dus naby is. Bedoelende: aan die een kant jóú bewustelike verantwoordelikheid en opdrag om in vriendelikheid deur die geloof te lewe, en aan die ander kant om ook te besef dat jy, in jou roeping om vriendelikheid uit te leef, nie in ʼn vakuum, of lugleegte moet leef nie – die Here is altyd naby.

Vriendelikheid

Die woord vriendelikheid beteken om op ʼn positiewe manier besorgd en diensvaardig te wees. Dit is nie ʼn teken van swakheid nie, allermins. Dit beteken soveel meer as om nét ʼn aangename mens te wees. Vriendelikheid dien tot stigting en opbou en is nooit afbrekend nie. Dit is ʼn opregte begeerte van ʼn gelowige om ander vriendelik en opbouend te hanteer. Paulus gebruik ʼn mooi beeld in 1 Tessalonisense 2 om dit mee te verduidelik, hy sê: “… ons was vriendelik onder julle soos ʼn pleegmoeder haar kinders koester.” Vriendelikheid is soos ʼn moeder wat haar kinders koester, vertroetel en beskerm. Dit is die teenoorgestelde van hard en streng, of selfs nors, of bot. Dit is om goedgeaard te wees, en dít ten spyte van jou omstandighede ook só uit te leef.

Bruikbaar en nuttig

Hierdie vriendelikheid moet soos ons hierbo genoem het, nie in ʼn vakuum uitgeleef word nie, nie nét in sekere situasies, of omstandighede nie, maar dít moet jóú hele menswees infiltreer. Vra jouself die vraag af, of jy waarlik nuttig en bruikbaar in jou vriendelikheid in diens aan God in jou gemeenskap is? Want ʼn vriendelike mens is ʼn bruikbare mens. ʼn Onvriendelike mens is juis die teenoorgestelde – afbrekend, negatief en geensins opbouend nie.

Geestelike riglyne

Daar kom twee tekste in ons gedagtes op wanneer ons aan ʼn vriendelike, of bruikbare mens dink: “… sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.” (2 Timoteus 3:17)Dit is juis iemand wat nie in die pad staan van sy, of haar roeping nie. Iemand wat die geestelike toerusting met vriendelikheid toepas deur op die mooi opbouende dinge te fokus i.p.v. op dit wat afbrekend is. Romeine 12:2 is die tweede teks wat sê: “Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.” Dít is presies waar ons roeping lê, om nuttig en bruikbaar in God se diens te wees. Dit is nie iets wat vanuit jóúself na vore kom nie, maar dit is God se Gees wat deur die Woord verandering in jou bring om die goeie uit te leef en teen die verkeerde te stry. Vriendelikheid is deel van ons geestelike metamorfose wat ons moet ondergaan deur teen die verkeerde te stry om sodoende by die opbouende uit te kom.

Waarom vriendelikheid?

Wanneer ons na Jesus Christus kyk moet jy jouself afvra of jý enige rede het om onvriendelik te wees. Het jý enige rede as sy kind om in die gemeenskap waarin God jóú geplaas het enigsins onvriendelik teenoor jou medemens op te tree? Hoe is Jesus nie dwarsdeur sy lewe op aarde behandel nie? Dink maar aan daardie onwettige verhore in die nag vóór sy kruisiging. Dink hoe daar op Hom gespoeg is, en hoe Hy geslaan en sleg behandel is (Matteus 27:30). Hulle was bereid om Jesus eerder te kruisig as om vóór hom te kniel. Die uiterste en hoogste vorm van onvriendelikheid en liefdeloosheid. Jesus sou alle rede gehad het om die teenoorgestelde manier te kon optree as wat die Woord van ons vra, máár Hy het nie. Hy het nie met ʼn onvriendelike wraakgierigheid, of norsheid geleef nie. Hy het die kruis gedra en die prys betaal, sodat óns deur sy Gees tot vriendelikheid en bruikbaarheid in ons gemeenskappe geroep kan word.

Vrug van die Gees

Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid. Dit is wat die Heilige Gees in ons bewerkstellig, en dit hoort so, almal bymekaar. Dit is ook presies hóé dit uitgeleef moet word. God die Vader as die groot Pottebakker (volgens. Jeremia 18) verander ons in iets nuuts, van iets wat deur die Sondeval gebreek was na iets bruikbaar, vriendelik en nuttig.

ʼn Bruikbare mens in sy of haar gemeenskap wat wéér leer liefkry. Wat blydskap, vrede en geduld nastreef, en wat alléén dáárin vriendelikheid soek. Onvriendelikheid sny die band van liefde, blydskap, vrede en geduld met jou medemens. Moenie in jou eie pad staan dat jou vriendelikheid in Christus weggeneem word nie.

Leef jou vriendelikheid prakties in jou gemeenskap uit!

Helpende Hand-groete