Gaan bos saam #helpjag

Helpende Hand bied 'n eksklusiewe aand van jagpraatjies saam met Bakkies Botha, Adam Tas en ander bekendes vir die HelpJag-projek aan.

#HelpJag versprei saam met Helpende Hand se Kosblikkie-projek wildsvleis na 83 kleuterskole regoor die land en voed daarmee 6 550 kleuters. Vir baie van die kleuters is hierdie bord kos die enigste kos wat hulle daardie dag sal ontvang. Daarom is dit van kardinale belang dat hierdie bord kos voedsaam is.

Dit vind plaas tydens die Wild-, jag- en agri-ekspo by Castle de Wildt.

 

Die opsies vir bespreking is soos volg:

  • Tafel - R3 500 (10 persone per tafel)

Ingesluit 'n ete-koopbewys vir die kosstalletjies per persoon, asook 2 bottels wyn per tafel.

  • Enkelkaartjie - R350

Ingesluit 'n ete-koopbewys en 2 komplimentêre bottels wyn per tafel waar gaste geplaas word.

  • Enkelkaartjie - R250

 Ingesluit 'n ete-koopbewys (losstaande sitplekke op balkon)

 

Elke besigheid wat 'n tafel bespreek se handelsmerk sal tydens die funksie op die tafel vertoon word en erkenning op HelpJag se sosiale media-platforms geniet.

Sou dit vir jou moontlik wees om die volgende datum in jou kalender te pas, sal Helpende Hand en 6 550 kleuters dit hoog op prys stel.

Naam en Van(Required)
Posadres(Required)
Fisiese adres(Required)
E-posadres(Required)
Hoe sou u verkies moet ons met u kommunikeer?(Required)

DEBIETORDERMAGTIGING

Naam van rekeninghouer(Required)
Bankbesonderhede(Required)
Banknaam
Tak
Takkode
Rekeningnommer
Soort rekening(Required)
Please enter a number greater than or equal to 50.
(MINIMUM R50 PER MAAND)
MM slash DD slash YYYY
MM slash DD slash YYYY
Ek stem in om my te onderwerp aan die reëls en regulasies van Solidariteit Helpende Hand soos van tyd tot tyd gepubliseer. Ek aanvaar dat voordele kan verander. Ek gee hiermee goedkeuring dat Helpende Hand met my mag kommunikeer. Magtiging aan bank Ek/ons versoek en magtig u of u gemagtigde agent hiermee om die nodige bedrag vir die betaling van die maandelikse premie ten opsigte van lidmaatskap teen my/ons rekening by bogenoemde bank (of enige ander bank/tak waarna ek/ons my/ons rekening mag oorplaas) te debiteer. Alle sodanige onttrekkings van my/ons bankrekening sal geag word persoonlik deur my/ons onderteken te wees. Ek/ons onderneem om die bankkoste verbonde aan hierdie opdrag te betaal, en magtig u om die waarde daarvan te verhaal ooreenkomstig die heersende tarief van die Suid-Afrikaanse Klaringsbank ten tye van onttrekking. Ek/ons verstaan dat: 1. Die debietorder hiermee gemagtig deur ’n rekenaar verwerk sal word; 2. besonderhede van elke onttrekking op my/ons bankstaat of bygaande bewysstuk getoon sal word; en 3. die verpligting om te verseker dat my/ons maandelikse premies wel deur u ontvang word, steeds my/ons verantwoordelikheid bly, nieteenstaande die toekenning aan u van hierdie debietordermagtiging. Ek/ons onderneem om van tyd tot tyd my/ons daarvan te vergewis dat die nodige bedrag betaalbaar vir die maandelikse premies ten opsigte van bogenoemde lidmaatskap wél ingevolge hierdie debietordermagtiging deur u onttrek is, en ek/ons teken hiermee aan dat u aanvaarding van hierdie debietordermagtiging geensins enige las op u plaas om te verseker dat die maandelikse debietorders van die bedrag waarna hier verwys word, wél plaasvind nie. Hierdie magtiging sal ten volle van krag bly totdat dit deur my/ons gekanselleer word deur skriftelike kennisgewing van 30 dae per aangetekende pos aan u te stuur, maar ek/ons verstaan dat ek/ons nie op enige bedrag wat u onttrek het terwyl hierdie magtiging van krag was, geregtig sal wees nie, tensy ek/ons kan bewys dat enige sodanige bedrae nie wetlik aan u verskuldig was nie. Ontvangs van hierdie opdrag deur u sal geag word ontvangs daarvan deur my/ons bank te wees.(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.