Vir enige verdere navrae en ook om bejaardes aan te meld wat probleme met hul pensioen ondervind, kan SASSA by die volgende nommer gekontak word: 0800 60 10 11

DIENSTE WAARMEE DIE MAATSKAPLIKE WERKER BY HELPENDE HAND BETROKKE IS:

Dit gebeur dikwels dat ʼn persoon met ʼn maatskaplike kwessie gekonfronteer word en dan nie weet watter prosedure of kanale om te volg nie.

Lede van die Solidariteit Vakbond, ondersteuners van Helpende Hand en die vrywilliger takke van Helpende Hand is welkom om die maatskaplike werker oor maatskaplike kwessies te kontak. Die wenslike roete is dat vakbondlede die Helpende Hand hoofkantoor via die Dienskantore kontak.

Solidariteit Helpende Hand kan egter ongelukkig nie aan die volgende behoeftes voldoen nie:

Statutêre Dienste:

Helpende Hand beskik  nie oor die mandaat om statutêre maatskaplike dienste te kan lewer nie.  Statutêre dienste behels die volgende:

  • beveiliging van kinders,
  • opening en afhandeling van kinderhofverrigtinge,
  • pleegsorgkeuring- en plasing,
  • aanneming en
  • enige ander maatskaplike dienslewering waarvoor ‘n hofbevel bekom moet word.

Die maatskaplike werker is egter bevoeg om in bogenoemde gevalle raad en leiding oor die verskillende statutêre prosesse te verskaf en ook na die korrekte instansie te verwys.  Inligting ten opsigte van die nuwe Kinderwet, Wet no. 38 van 2005 kan ook verskaf word.

Geregistreerde welsynsorganisasies soos die Christelike Maatskaplike Raad, Suid-Afrikaanse Vroue Federasie, Ondersteuningsraad en Kindersorg is voorbeelde van organisasies wat wel statutêre magte het.

Finansiële nood en materiële hulp:

Helpende Hand is ʼn nie-winsgewende organisasie en is dus nie in die posisie om finansiële hulp te bied nie. Die maatskaplike werker beskik ook nie oor materiële middels soos kospakkies en meubels om uit te deel nie. Waar moontlik sal ʼn persoon na ʼn sopkombuis of skenkingskantoor verwys kan word.

Mediese gevalle:

Finansiële ondersteuning met betrekking tot mediese hulp val buite die fokus van Helpende Hand en kan daar nie finansiële bydraes tot mediese ongeskiktheid gemaak word nie.

Behuising:

Helpende Hand beskik nie oor enige behuising nie en kan ook nie verbandskostes, huurgeld of elektrisiteitsrekeninge vereffen nie.

Daar kan hoogstens ʼn lys van skuilings verskaf word, maar Helpende Hand aanvaar geen verantwoordelikheid vir die bestuur daarvan nie en rus die onus op die betrokke persoon om self die betrokke skuilings te kontak.

Begrafnisse:

Helpende Hand finansier nie enige begrafnisse nie – Behoeftige gevalle kan by die plaaslike Munisipaliteit aangemeld word.

Borgskap vir sport:

Helpende Hand is ʼn nie-winsgewende organisasie en kan nie as borg vir ʼn sport optree nie.

Hoe kan die maatskaplike werker gekontak word?

Aanmeldings kan per e-pos, telefonies of persoonlik aangemeld word.  Die mees effektiefste metode van aanmelding is egter deur middel van e-pos.  Dit gee die maatskaplike werker genoegsame tyd om seker te maak die korrekte inligting word verskaf.

Jy is ook welkom om ʼn afspraak met die maatskaplike werker te maak, indien jy haar persoonlik wil sien.  Indien jy egter nie ʼn afspraak maak nie, is dit nie gewaarborg dat die maatskaplike werker beskikbaar gaan wees om jou te woord te staan nie.

Raad en leiding aan ondersteuners van Helpende Hand:

Die maatskaplike werker funksioneer in ʼn adviseurende hoedanigheid en alhoewel sy nie noodwendig self jou saak sal kan hanteer nie, sal jy met raad en leiding bedien word en in die regte rigting gestuur word.  Ten einde hierdie diens doeltreffend te kan lewer, is daar gereelde kontak tussen die maatskaplike werker en ander welsynsorganisasies en rolspelers in die gemeenskap.

Die maatskaplike werker beskik oor ʼn verwysingsnetwerk van ander organisasies en dienste beskikbaar sodat ʼn persoon vinnig en effektief gehelp kan word.

Helpende Hand se maatskaplike-afdeling netwerk met ander maatskaplike organisasies en rolspelers in die gemeenskap ten einde gesamentlik maatskaplike kwessies aan te spreek.  Die maatskaplike werker verteenwoordig Helpende Hand op verskeie forums wat op maatskaplike werk van toepassing is.

Solidariteit Helpende Hand is ‘n nie-winsgewende organisasie wat hoofsaaklik uit vrywillige takke bestaan wat hul eie inkomste genereer.  Hulpverlening kan dus nie gewaarborg word nie en  elke saak word op meriete geëvalueer.

Voordat enige hulp verleen kan word, word elke versoek deur middel van ’n assesseringsvorm evalueer.  Kommunikasie geskied deur middel van epos en kan die volgende e-posadres vir hierdie doeleindes gebruik word:  [email protected]

SASSA TOELAEAS VIR PENSIOENARISSE:

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT: PENSIOENARISSE WAT PENSIOEN BY SASSA ONTVANG:

SASSA het onlangs die nuwe prosedure om pensioenarisse se identiteit te bevestig, bekend gemaak:

Ten einde bedrog ten opsigte van pensioene hok te slaan en te voorkom, het SASSA nuwe maatreëls in plek gestel om te verseker dat die betrokke pensionaris inderdaad die korrekte persoon is wat die geld ontvang en wel nog lewend is.

Pensionarisse gaan in die toekoms, ongeveer drie (3) dae voordat hul pensioen uitbetaal word, SASSA moet skakel ten einde te bevestig dat die pensionaris nog leef en word daar ook ʼn stemherkenningstoets gedoen.
In gevalle waar die bejaarde nie self kan kommunikeer nie, kan ʼn administrateur, byvoorbeeld ʼn familielid, namens die bejaarde skakel.

Indien ʼn bejaarde nie toegang tot telefoniese kontak het nie, is daar diensverskaffers van selfone wat gratis pakkette aangebied het vir hierdie doeleindes. In die meer landelike gebiede waar opvangs dikwels ʼn probleem is, is daar wel SASSA betaalpunte wat die bejaarde kan besoek. In gevalle waar die bejaarde nie fisies in staat is om self die kantore van SASSA te besoek nie, het SASSA onderneem om die bejaarde te besoek.

Waarmee kan die maatskaplike werker help?

Opleiding en ondersteuning aan Helpende Hand-takke:

Die takke van Helpende Hand is welkom om die maatskaplike werker te kontak indien opleiding of inligting rakende maatskaplike kwessies verlang word. Die maatskaplike werker sal die betrokke streek saam met die streeksorganiseerder besoek om opleiding te verskaf en tyd saam met die takke deur te bring sodat hulle die geleentheid het om persoonlik sake met die maatskaplike werker te bespreek. Hierdie opleiding en besoeke word deur die onderskeie streeksorganiseerders gereël, maar individuele navrae kan direk aan die maatskaplike werker gerig word.

Besonderhede van Donasie:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bankbesonderhede:

Rekeningnaam: SOLIDARITEIT HELPENDE HAND
Rekeningnommer: 62331447541
Tak: CENTURION
Takkode: 261-550
Verwysing: Studiefondssentrum

Laai die bankbesonderhede hier af: klik hier

Kontakbesonderhede:

Tel: 012 644 4428
E-pos: [email protected]
webwerf: https://studiefonds.co.za

Hoof van Studiefondsentrum 

Tel: 012 644 4428
E-pos: [email protected]
Sel: 076 424 1400