GOLogo

GEMEENSKAPSONTWIKKELING

GOLogo

GEMEENSKAPSONTWIKKELING

Meer oor Gemeenskapsontwikkeling

GEMEENSKAPSONTWIKKELING-AFDELING

Omvattende gemeenskapsontwikkeling het verskillende fokuspunte, onder andere fisiese-, maatskaplike-, ekonomiese- en staatkundige ontwikkeling. Al die aspekte waarop gemeenskapsontwikkeling fokus, is uiters belangrik en ewe belangrik vir die effektiewe ontwikkeling van die gemeenskap. Solidariteit Helpende Hand fokus veral op die maatskaplikgebaseerde ontwikkeling van gemeenskappe. Alhoewel maatskaplike werk net een aspek van gemeenskapsontwikkeling is, is dit van kardinale belang, net soos onderwys, watervoorsiening en elektrisiteitsvoorsiening.

Solidariteit Helpende Hand se Gemeenskapsontwikkeling-afdeling bestaan tans uit die volgende: Gemeenskapsentrums- Streekstrukture-, Maatskaplike Dienste-afdelings en Maatskaplike Ontwikkeling en navorsing (insluitend Orania).

 

Solidariteit Helpende Hand het bewys dat die skep van strukture en maatskaplike gemeenskapsontwikkeling en -opleiding, die volhoubare wyse is waarop gemeenskappe in krisisse kan oorleef.

 

By Solidariteit Helpende Hand word krisisse daagliks hanteer en is krisisse nie vir ons nuut nie. Dit is dan juis uit ’n gemeenskapskrisis dat hierdie organisasie in 1949 gebore is.

 

Hierdie afdeling skep geleenthede en dink nuut om nog sterker na vore te beur.  Hier word nuwe geleenthede geskep, om ons fokusareas van ontwikkeling en bevordering van die Afrikaner-gemeenskappe aan te gryp en te versnel.

DOEL VAN DIE AFDELING

Die doel van hierdie afdeling is om gemeenskapsgebaseerde ontwikkeling te bevorder, deur die vier vlakke binne die Solidariteit Helpende Hand-struktuur, naamlik hoofkantoor, streke, takke en nasionaal, in samewerking met die maatskaplike afdeling. Vir Solidariteit Helpende Hand is dit van groot belang om hierdie strukture te gebruik om die organisasie se gemeenskaplike doel aan te spreek en op alle vlakke uit te voer. Die organisasie se gemeenskaplike doel is om deur maatskaplike gemeenskapsgebaseerde ontwikkeling op die fisiese, sosio-emosionele, kulturele en geestelike ondersteuning van kinders, gesinne, gestremdes en ouer persone te fokus, en ons sal hierdie fokus behou.

 

Verder het hierdie afdeling ook ten doel om vrywilligers en personeel so te rig dat die gesamentlike doelwitte nagestreef word met behulp van maatskaplike programme, asook nasionale projekte, streekprojekte en takprojekte.

 

Om al bogenoemde doelwitte te bereik, word fisiese strukture in elke gemeenskap geskep en is fonds- en ondersteunerswerwing van uiterste belang om sodoende aan die gemeenskap toegang tot dienste en projekte te gee.

 

Deur die nodige strukture te skep, hulpbronne in plek te stel, netwerke te bou en fondswerwing te bevorder, kan ons die gemeenskappe beter bedien en ontwikkel, en spesifiek binne die geïdentifiseerde ankergemeenskapstrategie van die Solidariteit Beweging.

a) Maatskaplike ondersteuning aan die individu en gemeenskap

Helpende Hand fokus op die hart van die individu en gemeenskappe en vra die volgende vraag: “Hoe gaan dit met die Afrikaner-individu en -gemeenskap se gemoed, sieninge en denke?” Helpende Hand dryf die individu en gemeenskappe om hul egokragte en wilsbeweging (die eie wil om verandering/beweging teweeg te bring) tot aksie te laat oorgaan, sodat hulle hul volle potensiaal as individue binne ’n gemeenskap kan bereik.

 

b) Vir die gemeenskap, deur die gemeenskap

Solidariteit Helpende Hand glo dat die individu nooit ’n losstaande entiteit is nie en dat gemeenskapsgeborgenheid noodsaaklik is. Dit is egter nie noodwendig vir ’n gemeenskap moontlik om op alle vlakke geborgenheid te ervaar nie, en daarom bied SHH fisiese, sosio-emosionele, kulturele en geestelike ondersteuning aan die gemeenskap deur die gemeenskap, deur maatskaplikgebaseerde gemeenskapsontwikkeling.

 

c) Fokus op die ontwikkeling/opheffing/opleiding van gemeenskapslede

Solidariteit Helpende Hand is oortuig daarvan dat basiese opleiding en ontwikkeling aan individue binne hul gemeenskappe gebied moet word. Hierdie basiese maar kritiese opleiding en ontwikkeling is nodig om mense te bemagtig. Indien ’n persoon bemagtig of tot wilsbeweging gebring kan word, kan die persoon meer suksesvol begelei word om oplossings vir hul huidige uitdagende lewensituasies te vind. Ons is oortuig dat opleiding en ontwikkeling van die mens die belangrikste sleutel tot volhoubaarheid en selfstandigheid is.

Dit is die wyse waarop gesonde gemeenskappe geskep word, waar gemeenskapslede met geleenthede en hoop toegerus kan word, waar selfversorging ’n werklikheid gemaak kan word en waar werksekerheid bevorder kan word.

1. Werwing van passievolle ondersteuners, verdere stigting van en ondersteuning aan nuwe en bestaande takke en dorpsverteenwoordigers;

2. Bou van netwerkvennote en hulpbron-ontginning tot voordeel van die onderskeie gemeenskappe;

3. Fondswerwing;

4. Samewerking en ondersteuning aan maatskaplike werkers om uitvoering van ondersteuningsprogramme in gemeenskappe te bewerkstellig;

5. Bevordering en versterking van gemeenskapstudiefondse; en

6. Die skep van HOOP en ’n TOEKOMS deur die gemeenskapstrukture.

Solidariteit Helpende Hand begrond sy werksaamhede vanuit ’n Christelike perspektief en beginsels, waar die individu in sy gemeenskap herken word. Die balans tussen die individue en die groep is uiters belangrik. Christene verstaan dat die groep en die individu nie in stryd met mekaar is nie. Die uniekheid van elke mens word, volgens ’n godsbeeld, erken. Individue het hul eie naam, eie persoonlikheid, aard, ruimte, talente en gawes, wat nie in stryd met mekaar is nie. Die mens word eerstens geskep om ’n band met God te hê en tweedens met ander. Dus bestaan daar ’n begrip dat die mens geskep word om sy gawes aan te wend om ander (hul gemeenskap) te dien. Die siening beklemtoon die begrip dat die individue ook verantwoordelikheid moet neem om na mekaar om te sien, wat die gemeenskapsgedagte is.

Hierdie Christelike perspektief en beginsels waarop Solidariteit Helpende Hand begrond is, kan soos volg saamgevat word:

a) Elke mens is uniek, geskape na God se beeld en word geroep in God se koninkryk.

b) Hierdie roeping is nie individualisties of sosialisties nie, maar dui op ’n verbondenheid aan God en aan mekaar.

c) Daarom is dit nodig dat elke individu, gemeenskap en gemeenskapsontwikkelingsplan die eer van God voorop stel.

d) Om die eer van God voorop te stel, beteken dat almal binne hul vermoë en gawes maksimale potensiaal bereik.

’n Roepingsgedrewe personeellid, maatskaplike werker of streeksorganiseerder se rol is dus om die balans in die samelewing tussen die individu en die gemeenskap te fasiliteer, om optimale funksionering van die individu binne sy/haar unieke gemeenskap te bewerkstellig, sodat die individu en die gemeenskap ’n totale verbondsgemeenskap kan wees, tot eer van God, tot versterking van mekaar en tot doelgerigte gemeenskapsontwikkeling.

Solidariteit Helpende Hand se strategie sluit die vestiging van selfstandige ankergemeenskappe in, waar gemeenskapslede se welstand deur fisiese, sosio-emosionele, kulturele en geestelike ondersteuning bevorder sal word sodat hulle vry, veilig en voorspoedig kan leef.

 

Solidariteit Helpende Hand gaan binne die ankergemeenskapstrategie toesien dat die volgende organisasies/instansies/dienste vir gemeenskapslede beskikbaar is, maar dit sal nie noodwendig deur Solidariteit Helpende Hand bestuur of gestig word nie.

Kerke

Tehuise vir ouer persone

Tehuise vir die versorging van persone wat leef met gestremdhede

Maatskaplike statutêre organisasie

Kliniek – gesinsbeplanning en versorging

Skole en kleuterskole

Daar word wel beoog om in elke ankergemeenskap ’n gemeenskapsentrum te vestig. ’n Gemeenskapsentrum is ’n gebou of ’n terrein wat hoofsaaklik gebruik word vir gemeenskapsdienste of aktiwiteite wat die fisiese, sosio-emosionele, kulturele en geestelike ondersteuning van persone binne die gemeenskap bevorder.

 

’n Gemeenskapsentrum is die plek en hulpbron waar:

a) inwoners kan ontmoet, veilige en aangename aktiwiteite kan bywoon of dit self kan organiseer;

b) die gemeenskapsinteraksie bydra tot die ontwikkeling van 'n vriendelike, ondersteunende gemeenskap, waar ondersteuning veral in areas van belang aangebied word;

c) die gemeenskap verhoudings kan bou en fokus op die bou van ’n gemeenskapsidentiteit; en

d) professionele dienste aan die gemeenskap gelewer kan word.

’n Solidariteit Helpende Hand-vrywilliger is ’n persoon uit die gemeenskap wat hom- of haarself beskikbaar stel of wat aktief 'n taak, verantwoordelikheid of projek aanvaar sonder ’n beloning of vergoeding. 'n Helpende Hand-vrywilliger ontvang nie ’n salaris nie. ’n Vrywilliger is enige iemand wat sy tyd, hulp, kennis of kundigheid sonder vergoeding aanbied. Dit kan wees in reaksie op 'n versoek of deur die inisiatief te neem om self aan te klop.

a) Maatskaplike ondersteuning aan die individu en gemeenskap

Helpende Hand fokus op die hart van die individu en gemeenskappe en vra die volgende vraag: “Hoe gaan dit met die Afrikaner-individu en -gemeenskap se gemoed, sieninge en denke?” Helpende Hand dryf die individu en gemeenskappe om hul egokragte en wilsbeweging (die eie wil om verandering/beweging teweeg te bring) tot aksie te laat oorgaan, sodat hulle hul volle potensiaal as individue binne ’n gemeenskap kan bereik.

b) Vir die gemeenskap, deur die gemeenskap

Solidariteit Helpende Hand glo dat die individu nooit ’n losstaande entiteit is nie en dat gemeenskapsgeborgenheid noodsaaklik is. Dit is egter nie noodwendig vir ’n gemeenskap moontlik om op alle vlakke geborgenheid te ervaar nie, en daarom bied SHH fisiese, sosio-emosionele, kulturele en geestelike ondersteuning aan die gemeenskap deur die gemeenskap, deur maatskaplikgebaseerde gemeenskapsontwikkeling.

c) Fokus op die ontwikkeling/opheffing/opleiding van gemeenskapslede

Solidariteit Helpende Hand is oortuig daarvan dat basiese opleiding en ontwikkeling aan individue binne hul gemeenskappe gebied moet word. Hierdie basiese maar kritiese opleiding en ontwikkeling is nodig om mense te bemagtig. Indien ’n persoon bemagtig of tot wilsbeweging gebring kan word, kan die persoon meer suksesvol begelei word om oplossings vir hul huidige uitdagende lewensituasies te vind. Ons is oortuig dat opleiding en ontwikkeling van die mens die belangrikste sleutel tot volhoubaarheid en selfstandigheid is.

Dit is die wyse waarop gesonde gemeenskappe geskep word, waar gemeenskapslede met geleenthede en hoop toegerus kan word, waar selfversorging ’n werklikheid gemaak kan word en waar werksekerheid bevorder kan word.

1. Werwing van passievolle ondersteuners, verdere stigting van en ondersteuning aan nuwe en bestaande takke en dorpsverteenwoordigers;

2. Bou van netwerkvennote en hulpbron-ontginning tot voordeel van die onderskeie gemeenskappe;

3. Fondswerwing;

4. Samewerking en ondersteuning aan maatskaplike werkers om uitvoering van ondersteuningsprogramme in gemeenskappe te bewerkstellig;

5. Bevordering en versterking van gemeenskapstudiefondse; en

6. Die skep van HOOP en ’n TOEKOMS deur die gemeenskapstrukture.

Solidariteit Helpende Hand begrond sy werksaamhede vanuit ’n Christelike perspektief en beginsels, waar die individu in sy gemeenskap herken word. Die balans tussen die individue en die groep is uiters belangrik. Christene verstaan dat die groep en die individu nie in stryd met mekaar is nie. Die uniekheid van elke mens word, volgens ’n godsbeeld, erken. Individue het hul eie naam, eie persoonlikheid, aard, ruimte, talente en gawes, wat nie in stryd met mekaar is nie. Die mens word eerstens geskep om ’n band met God te hê en tweedens met ander. Dus bestaan daar ’n begrip dat die mens geskep word om sy gawes aan te wend om ander (hul gemeenskap) te dien. Die siening beklemtoon die begrip dat die individue ook verantwoordelikheid moet neem om na mekaar om te sien, wat die gemeenskapsgedagte is.

Hierdie Christelike perspektief en beginsels waarop Solidariteit Helpende Hand begrond is, kan soos volg saamgevat word:

a) Elke mens is uniek, geskape na God se beeld en word geroep in God se koninkryk.

b) Hierdie roeping is nie individualisties of sosialisties nie, maar dui op ’n verbondenheid aan God en aan mekaar.

c) Daarom is dit nodig dat elke individu, gemeenskap en gemeenskapsontwikkelingsplan die eer van God voorop stel.

d) Om die eer van God voorop te stel, beteken dat almal binne hul vermoë en gawes maksimale potensiaal bereik.

’n Roepingsgedrewe personeellid, maatskaplike werker of streeksorganiseerder se rol is dus om die balans in die samelewing tussen die individu en die gemeenskap te fasiliteer, om optimale funksionering van die individu binne sy/haar unieke gemeenskap te bewerkstellig, sodat die individu en die gemeenskap ’n totale verbondsgemeenskap kan wees, tot eer van God, tot versterking van mekaar en tot doelgerigte gemeenskapsontwikkeling.

Solidariteit Helpende Hand se strategie sluit die vestiging van selfstandige ankergemeenskappe in, waar gemeenskapslede se welstand deur fisiese, sosio-emosionele, kulturele en geestelike ondersteuning bevorder sal word sodat hulle vry, veilig en voorspoedig kan leef.

 

Solidariteit Helpende Hand gaan binne die ankergemeenskapstrategie toesien dat die volgende organisasies/instansies/dienste vir gemeenskapslede beskikbaar is, maar dit sal nie noodwendig deur Solidariteit Helpende Hand bestuur of gestig word nie.

Kerke

Tehuise vir ouer persone

Tehuise vir die versorging van persone wat leef met gestremdhede

Maatskaplike statutêre organisasie

Kliniek – gesinsbeplanning en versorging

Skole en kleuterskole

Daar word wel beoog om in elke ankergemeenskap ’n gemeenskapsentrum te vestig. ’n Gemeenskapsentrum is ’n gebou of ’n terrein wat hoofsaaklik gebruik word vir gemeenskapsdienste of aktiwiteite wat die fisiese, sosio-emosionele, kulturele en geestelike ondersteuning van persone binne die gemeenskap bevorder.

 

’n Gemeenskapsentrum is die plek en hulpbron waar:

a) inwoners kan ontmoet, veilige en aangename aktiwiteite kan bywoon of dit self kan organiseer;

b) die gemeenskapsinteraksie bydra tot die ontwikkeling van 'n vriendelike, ondersteunende gemeenskap, waar ondersteuning veral in areas van belang aangebied word;

c) die gemeenskap verhoudings kan bou en fokus op die bou van ’n gemeenskapsidentiteit; en

d) professionele dienste aan die gemeenskap gelewer kan word.

’n Solidariteit Helpende Hand-vrywilliger is ’n persoon uit die gemeenskap wat hom- of haarself beskikbaar stel of wat aktief 'n taak, verantwoordelikheid of projek aanvaar sonder ’n beloning of vergoeding. 'n Helpende Hand-vrywilliger ontvang nie ’n salaris nie. ’n Vrywilliger is enige iemand wat sy tyd, hulp, kennis of kundigheid sonder vergoeding aanbied. Dit kan wees in reaksie op 'n versoek of deur die inisiatief te neem om self aan te klop.

Streke

GEMEENSKAPSTRUKTURE

Die Gemeenskapstrukture-afdeling bestaan tans uit 12 streke met 15 streeksorganiseerders wat in nege provinsies gestasioneer is, 193 takke en/of dorpsverteenwoordigers.

12

STREKE

15

STREEKSORGANISEERDERS

9

PROVINSIES

193

TAKKE

KONTAK JOU STREEK OM BY JOU NAASTE TAK BETROKKE TE RAAK OF VIR ENIGE NAVRAE

LIMPOPO

Marianthie van der Walt

Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 082 741 7858

Carol Ankiewicz

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 062 560 4300

MPUMALANGA EN KZN-NOORD

Annemarie van Heerden

Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 082 829 2546

Melissa Nel

Assistent Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 072 660 7345

Sumari Rootman

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 079 699 6045

Marla Louw

Maatskaplike Werker

E-posadres:
[email protected]

Kontaknommer: 084 913 0349

NOORD-KAAP

Madeleine Swanepoel

Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 076 810 7905

Rika Beetge

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 060 971 6982

Somé Ferreira

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 082 944 6097

NOORD-WES

Fanie Buys

Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 082 645 0887

Marna Swanepoel

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 083 285 1309

OOS-KAAP EN KZN

Marlene Basson

Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 083 501 3166

Lize van Zyl

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 082 451 7455

Marthie Maritz

Hulp Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 072 377 4267

OOS-RAND

Mariolette Vorster

Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 078 523 2705

Charmanay Schoeman

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 062 696 3070

PRETORIA

Mariana Kriel

Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 084 952 5837

Lize-Mari Buys

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 076 391 1562

PRETORIA-OOS

Isabel Böning

Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 079 494 5986

Lize-Mari Buys

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 076 391 1562

PRETORIA SENTRAAL

Gert Mulder

Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 082 446 6746

Lize-Mari Buys

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 076 391 1562

VRYSTAAT

Kobus Venter

Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 079 488 1964

Tanya Rossouw

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 060 719 3761

WES-KAAP

Alisha de Lange

Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 082 923 1438

Marlise Labuschagne

Assistent Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 071 390 7766

Mariette Roos

Assistent Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 082 493 0763

Dané Erasmus

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 076 700 9410

WES-RAND EN VAALDRIEHOEK

Mariette van de Werken

Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 071 548 8013

Charmanay Schoeman

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 062 696 3070

Sentrums

SENTRUMS

Die Gemeenskapstrukture-afdeling bestaan tans uit drie gemeenskapsentrums, naamlik Ons Plek 1: Strand; Ons Plek 2: Derdepoort; en Ons Plek 3: Volksrust, en twee mediese ondersteuningsprojekte. Die drie gemeenskapsentrums is gestig om veilige kleuter en/of naskoolversorging in die onderskeie gemeenskappe beskikbaar te stel. Tans akkommodeer die gemeenskapsentrums 158 kinders tesame in die onderskeie na-skoolsentrums, terwyl die sentrum in Ons Plek: Strand 9 kleuters en Ons Plek: Volksrust 16 kleuters in die kleuterskool het.

ONS PLEK

STRAND

ONS PLEK

DERDEPOORT

ONS PLEK

VOLKSRUST

ONS PLEK

SUIDKUS
Joey Lötter

Bestuurder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 079 733 9477

Elize Bezuidenhout

Bestuurder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 082 772 1821

Eldrike Geldenhuys

Bestuurder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 082 603 9248

Marish Steynberg

Bestuurder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 039 682 0773

ONS SENTRUM

PRETORIA-NOORD

Danie Theronstraat 218, Pretoria-Noord

Yolandi Singleton

Hoof

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 074 894 9987 / 012 546 1856

Anel Smuts

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 082 889 4931

KONTAK ONS SENTRUMS

Suzette Oosthuizen

Hoof

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 084 586 6629

Chandré Oosthuizen

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 083 235 4982

Maatskaplike Werk Dienste

MAATSKAPLIKE WERK DIENSTE AFDELING

Solidariteit Helpende Hand se maatskaplike werk dienste afdeling bestaan uit ’n span maatskaplike werkers en hulp-maatskaplike werkers wat in die onderskeie streke gestasioneer is.

Hierdie span word as agente van verandering beskou deurdat hulle die Godgegewe talente en gawes van gemeenskappe deur doelgerigte maatskaplikgebaseerde gemeenskapsontwikkeling ontgin. In samewerking met die streeksorganiseerders en vrywillige takke van Helpende Hand mobiliseer die maatskaplike werk dienste afdeling hulpbronne binne gemeenskappe en dienslewering se fokus is ingestel op die volgende kwesbare groepe:

 • Kinders
 • Gesinne
 • Persone met gestremdhede
 • Ouer persone.

Die maatskaplike werk dienste afdeling lewer ook die volgende kerndienste binne die raamwerk van Helpende Hand:

 • Doelgerigte maatskaplike oriëntering, -opleiding en ondersteuning aan Helpende Hand se vrywilligertakke.
 • Professionele hantering van maatskaplike aangeleenthede in samewerking met geregistreerde Kinderbeskermingsorganisasies.
 • Evaluering van hulpversoeke deur middel van ’n omvattende assesseringsproses en aanbevelings wat volhoubare oplossings bied.
 • Uitbou en versterking van netwerkverhoudings binne die onderskeie gemeenskappe deur Gemeenskapsforums met die volgende rolspelers te stig:
 • Skole
 • Kerke
 • Kinderbeskermingsorganisasies
 • Nie-winsgewende organisasies wat dienste binne ’n bepaalde gemeenskap lewer.
 • Die opstel en uitrol van Gemeenskapsgebaseerde ontwikkelingsprogramme en -projekte.
 • Die opstel van ’n verskeidenheid hulpgidse ten einde gemeenskappe op hoogte te bring van maatskaplike aangeleenthede.
 • Publikasies van verrykende en opbouende leesstof op sosiale en ander mediaplatforms.
 • Navorsing ten einde die ware behoeftes van gesinne, gemeenskappe, residensiële instansies vir seniors, persone met gestremdhede en kinders te bepaal deur middel van gemeenskapontleding-vraelyste. Die navorsingsresultate verseker dat alle projekte en programme wat deur Solidariteit Helpende Hand uitgerol word, volhoubaar is en nie afhanklikheid skep nie.
 • Verwysing van terapeutiese dienste wat deur Ons Sentrum gelewer word.
 • Koördinering en implementering van die Bemagtig-’n-kind-projek.

Die maatskaplike werk dienste afdeling van Helpende Hand beskik nie oor die mandaat om die volgende funksies te vervul nie:

 • Statutêre Maatskaplike Dienste:

Helpende Hand beskik  nie oor die mandaat om enige vorm van statutêre maatskaplike dienste te kan lewer nie, naamlik:

 • Die beveiliging van kinders en enige ander optrede kragtens die Kinderwet Nr. 38 van 2005.

Die Maatskaplike Werk Dienste Afdeling is egter bevoeg om raad en leiding oor die verskillende statutêre prosesse kragtens bogenoemde Wet te verskaf en persone na geregistreerde Kinderbeskermingsorganisasies te verwys.

 • Finansiële bystand:

Helpende Hand is ʼn nie-winsgewende organisasie en kan dus nie finansiële bystand bied nie. Dit sluit onder andere die volgende uitgawes in:

 • Verbands- of huuronkostes
 • Elektrisiteitsrekeninge
 • Herstelkostes aan wonings
 • Trek- of reisonkostes
 • Finansiële ondersteuning in terme van mediese aangeleenthede
 • Begrafnisdienste
 • Borgskappe
 • Behuising

Helpende Hand beskik nie oor enige behuising nie - die maatskaplike werker kan egter waar moontlik kontakbesonderhede van skuilings en ander hulpbronne voorsien, maar dit is die persoon se eie verantwoordelikheid om die betrokke hulpbronne te kontak.

Nasionale Takke

NASIONALE TAKKE

NASIONALE TAK VIR GEHOORGETREMDHEID

NASIONALE MOTORFIETSKLUB TAK

NASIONALE TAK VIR AKADEMIA STUDENTE

hand_winkel

KONTAK ONS

Suzette Oosthuizen

Hoof

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 084 586 6629

Chandré Oosthuizen

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 083 235 4982

Navorsing

NAVORSING

Solidariteit Helpende Hand Navorsing dra die verantwoordelikheid om tot voordeel van die samelewing op te tree en d.m.v. navorsingsresultate die doelwitte van die organisasie te bevorder en volhoubare oplossings vir maatskaplike kwessies in gemeenskappe te vind.

 

Enige maatskaplike vraagstuk soos bv., armoede of maatskaplike wanfunksionering van mense, vereis kennis van hierdie vraagstukke, voordat ’n ondersoek begin oor hulpverleningsprosesse. Kennis is noodsaaklik oor wat verkeerd is, voordat beplanning begin hoe sake reg gemaak word. Dit gaan nie net oor die hulpverleningsproses nie, dit gaan ook oor deeglike kennis van ’n maatskaplike bestaansnood wat ontwikkel het. 

Dr. Rina Venter

ONS DOELWIT:

 • Om empiriese data op ’n verstaanbare en kreatiewe wyse uit te beeld wat ten voordeel van die organisasie en sy belangegroepe strek.

 

’n Getroue navorsing-afdeling maak dit moontlik om akademiese maatskaplike vraagstukke te antwoord en ’n kennisreservoir in gemeenskapsontwikkeling op te bou.

 

Klik op die skakels hieronder om die navorsingsverslae te bekom.

Opleiding

OPLEIDING

Ons is oortuig daarvan dat basiese opleiding en ontwikkeling aan individue binne hul gemeenskappe gebied moet word, tot opbou en ontwikkeling van die gemeenskap as geheel. Hierdie basiese opleiding en ontwikkeling is nodig om mense te bemagtig. Indien ’n persoon bemagtig of tot wilsbeweging gebring kan word, kan die persoon meer suksesvol begelei word om oplossings vir hul huidige uitdagende lewensituasies te vind. Ons is oortuig dat opleiding en ontwikkeling van die mens die belangrikste sleutel tot volhoubaarheid en selfstandigheid is. Dit is die wyse waarop gesonde gemeenskappe geskep word, waar gemeenskapslede met geleenthede en hoop toegerus kan word, waar selfversorging ’n werklikheid gemaak kan word en waar werksekerheid bevorder kan word.

 

Verder glo ons aan ’n saamwerkende benadering, deur die opbou van netwerkvennote, wat ten doel het om ’n netwerk van dienste te skep en te bevorder. Organisasies moet saamspan met ander wat hulle doelwitte en oogmerke deel.

 

Daarom vat Solidariteit Helpende Hand hande met verskillende netwerkvennote ook om opleidingsgeleenthede vir ons belangegroepe moontlik te maak.

 

Ons vat hande met:

 • Serwalo opleidingsakademie om gedeeltelike beurslenings vir studente moontlik te maak in haarkappery.
 • Imbalie Beauty skoonheidsakademie om opleiding in n verskeidenheid skoonheidskursusse moontlik te maak.
 • Susca Watts akademie om kursusse in besigheidsadministrasie vir studente moontlik te maak.
 • Guvon akademie om kursusse in die gasvryheidsbedryf beskikbaar te stel aan studente.

Gracia Via om tuisversorging opleiding vir studente moontlik te maak. So word ‘n behoefte ook in ons gemeenskappe aangespreek deur betroubare en bekwame tuisversorgers beskikbaar te stel aan ons bejaardes.

Werk en Welstand

WW logo

ORANIA WERK EN WELSTAND

Die Orania Werk en Welstand-kantoor is die eerste van sy soort. Hierdie kantoor is deur Solidariteit en Solidariteit Helpende Hand in Orania geopen, om die werk- en welstandbehoeftes van werknemers en werkgewers aan te spreek.

Gesonde omgewing, gesonde mense, gesonde werknemers, skep ‘n gelukkige omgewing, gelukkige mense, gelukkige werknemers.

Mense moet bemagtig word met soveel as moontlik kennis en vaardighede rakende die wêreld van werk.

Orania Werk en Welstand fokus dus daarop om mense goed te laat werk en om dit volhoubaar te maak. Dit sluit werk, maar ook die mens wat werk, in. Werkgewer- en werknemerwelstand beïnvloed die manier waarop gewerk word en daarom moet ons daarop fokus om optimale welstand te verseker. ‘n Gebalanseerde werknemer en/of werkgewer verseker op die ou end ‘n gelukkige werksomgewing.

 

Werk en Welstand loods verskeie projekte wat poog om optimale werksverhoudinge te verseker en ook om die werksomgewing en welstand van werknemers te verbeter.

 

KANTOOR WORD BEMAN DEUR:

Sanri Stone van Solidariteit vir die werk-spesifieke kwessies.
[email protected]

Inligtingstukke & Publikasies

INLIGTINGSTUKKE EN PUBLIKASIES

 • 100 Punt Plan

 • Gemeenskapsherstelplan

 • Jaarverslag 2020

 • Familie en Gesin e-boek

 • Respepteboek

 • Senior Mind Moves: Aftree of Aantree

 • Hulpgids vir bejaardes

 • Teenboeliegids

 • Hoopfiksgids

 • Geldfiksgids

 • Randtrekkergids

Kontak ons

VIR ENIGE NAVRAE KONTAK ONS BY:

[email protected] | 012 111 8360

Bestuur

Antoinette Deysel

Adjunk-uitvoerende Hoof

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 074 343 2011

Lindie Venter

Persoonlike Assistent 

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 083 469 7715

Navorsing en maatskaplike ontwikkeling

Elsha Hermann

Hoof: Navorsing en Maatskaplike Ontwikkeling

E-posadres: [email protected]

Hannie Viljoen

Hoof: Navorsing

E-posadres: [email protected]

Maatskaplike werk dienste

Christia Potgieter

Hoof Maatskaplike Werk

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 012 111 8360

Isabel Faurie

Hoofkantoor: Maatskaplike Werker (MW)

E-posadres: [email protected]

STREKE

Limpopo

Marianthie van der Walt

Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 082 741 7858

Carol Ankiewicz

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 062 560 4300

Mpumalanga en KZN-Noord

Annemarie van Heerden

Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 082 829 2546

Melissa Nel

Assistent Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 072 660 7345

Sumari Rootman

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 079 699 6045

Marla Louw

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 084 913 0349

Noord-Kaap

Madeleine Swanepoel

Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 076 810 7905

Rika Beetge

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 060 971 6982

Somé Ferreira

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 082 944 6097

Noord-Wes

Fanie Buys

Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 082 645 0887

Marna Swanepoel

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 083 285 1309

Oos-Kaap en KZN

Marlene Basson

Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 083 501 3166

Lize van Zyl

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 082 451 7455

Marthie Maritz

Hulp Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 072 377 4267

Oos-Rand

Mariolette Vorster

Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 078 523 2705

Charmanay Schoeman

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 062 696 3070

Pretoria

Mariana Kriel

Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 084 952 5837

Lize-Mari Buys

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 076 391 1562

Pretoria-Oos

Isabel Böning

Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 079 494 5986

Lize-Mari Buys

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 076 391 1562

Pretoria Sentraal

Gert Mulder

Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 082 446 6746

Lize-Mari Buys

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 076 391 1562

Vrystaat

Kobus Venter

Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 079 488 1964

Tanya Rossouw

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 060 719 3761

Wes-Kaap

Alisha de Lange

Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 082 923 1438

Marlise Labuschagne

Assistent Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 071 390 7766

Mariette Roos

Assistent Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 082 493 0763

Dané Erasmus

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 060 700 9410

Wes-Rand en Vaaldriehoek

Mariette van de Werken

Streekorganiseerder

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 071 548 8013

Charmanay Schoeman

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 062 696 3070

SENTRUMS

Kontak ons sentrums

Suzette Oosthuizen

Hoof

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 084 586 6629

Chandré Oosthuizen

Maatskaplike Werker

E-posadres: [email protected]

Kontaknommer: 083 235 4982