Van krisis tot hoop: ʼn Krisisberaad vir maatskaplike werkers

Rene Roux Vestuurshoof: Media Solidariteit Helpende Hand

Solidariteit en Solidariteit Helpende Hand het al reeds deur die loop van die jaar die nood gesien om ʼn krisisberaad aan te bied vir ons maatskaplike werkers en die organisasies waar hierdie maatskaplike werkers elke dag ons gemeenskap bedien.

Ons nooi graag alle maatskaplike werkers en niewinsgerigte organisasies (NWO’s) om die geleentheid by te woon. Dink solank wat jou uitdaging sal wees wat jy graag sou wou aanroer. Bespreek jou plek gratis by www.vankrisistothoop.co.za  – ʼn ligte ontbyt en middagete is ingesluit. Die beraad vind op 18 Julie 2024 by Doxa Deo Raslouw plaas. Dié beraad word gehou om hoofsaaklik maatskaplike werkers en groepe in die bedryf te ondersteun. 

Ons het spesiaal 18 Julie vir dié krisisberaad gekies. Dit is Mandela-dag en vind elke jaar op 18 Julie plaas. Die doel vir 2024 is om mense, regerings, besighede en die gemeenskap aan te moedig om op vyf sleutelgebiede te fokus waarvan een aktiewe burgerskap is.

Aktiewe burgerskap verwys na die betrokkenheid en deelname van burgers in die samelewing op ‘n wyse wat die algemene welsyn en vooruitgang bevorder. Dit behels nie net die vervulling van basiese burgerlike pligte soos om te stem of belasting te betaal nie, maar ook die aktiewe deelname aan openbare aangeleenthede, gemeenskapsprojekte en burgerlike betrokkenheid om verandering en verbetering te bevorder.

Dit kan ook aktiwiteite insluit soos vrywilligerswerk, burgerregte-aktivisme, gemeenskapsontwikkeling en betrokkenheid aan openbare debatte en besluitneming. Kortom, aktiewe burgerskap vereis dat burgers nie net passiewe toeskouers van die samelewing is nie, maar eerder aktiewe deelnemers wat streef na ‘n beter samelewing vir almal. By hierdie krisisberaad weet ons dat ons as maatskaplike werkers ook ʼn plek in die samelewing het en die ruimte wat vul maak ʼn reusagtige verskil. Staatsafhanklikheid, befondsing en dienslewering mag nie in die pad van ons bedryf staan om ons roeping te kan uitleef en ander te kan bedien nie.

Daarom juis Mandela-dag, want ons Afrikaners hoort ook hier. Daar moet ook vir ons ʼn ruimte van aktiewe deelname aan openbare aangeleenthede, gemeenskapsprojekte, en burgerlike betrokkenheid wees om verandering en verbetering te bevorder binne die maatskaplike organisasies waar ons werk. Op 18 Julie word daar van Suid-Afrikaners gevra dat ons almal ʼn bietjie van ons tyd – presies 67 minute – te gee om ʼn positiewe impak op die lewe van iemand anders te maak. Daar is wel meer as 67 redes waarom hierdie maatskaplike krisisberaad gehou moet word. En hierdie redes gaan ons tydens die geleentheid bespreek.

Ons moenie bang wees dat ons nog nie al die oplossings het nie. Die tyd is nou reg vir ons om saam te sit en hierdie gesprekke te voer om sodoende die krisis te kan identifiseer en dan die oplossings saam te bewerkstellig. Om saam hoop te skep in die krisis en om saam die edele profesie van die maatskaplike werker te red, te bou en te bevorder. As ons nie weet wat die probleem is nie, sal ons dit nie kan takel nie – maatskaplike werkers weet dit al te goed. Die maatskaplike werker se hart is waar die saak lê, dit is daar diep binne waar die roeping rus en dit moet opgepas word.

Daar is die realiteit dat ons onafhanklik van die staat kan beweeg; daar is bewyse dat gedoen kan word, dat jy self binne ʼn spesifieke raamwerk te werk kan gaan en dan ʼn aspek byvoeg wat dan vir jou die mandaat kan gee om jou werk te doen – te doen waarvoor jy geroep is en waarvoor jy studeer het as maatskaplike werker. Die beraad word opgedeel in twee dele:

Waarheen gaan ons? En Waar is ons? Die gesprekke word gefasiliteer en geen maatskaplike werker sal blootgestel word nie.

Solidariteit Helpende Hand se maatskaplikewerkdienste-afdeling bestaan uit ’n span maatskaplike werkers en hulp- maatskaplike werkers wat in die onderskeie streke gestasioneer is. Die span word as agente van verandering beskou deurdat hulle die Godgegewe talente en gawes van gemeenskappe deur doelgerigte maatskaplikgebaseerde gemeenskapsontwikkeling ontgin. In samewerking met die streeksorganiseerders en vrywillige takke van Helpende Hand mobiliseer die afdeling hulpbronne binne gemeenskappe.

Dienslewering fokus op die volgende kwesbare groepe: Kinders Gesinne Persone met gestremdhede Ouer persone. Die afdeling lewer ook die volgende kerndienste binne die raamwerk van Helpende Hand: Doelgerigte maatskaplike oriëntering, opleiding en ondersteuning aan Helpende Hand se vrywilligertakke. Professionele hantering van maatskaplike aangeleenthede in samewerking met geregistreerde kinderbeskermingsorganisasies.

Evaluering van hulpversoeke deur middel van ’n omvattende assesseringsproses en aanbevelings wat volhoubare oplossings bied. Uitbou en versterking van netwerkverhoudings binne die onderskeie gemeenskappe deur gemeenskapsforums met die volgende rolspelers te stig: Skole Kerke Kinderbeskermingsorganisasies Niewinsgerigte organisasies wat dienste binne ’n bepaalde gemeenskap lewer. Die opstel en uitrol van gemeenskapsgebaseerde ontwikkelingsprogramme en -projekte. Die opstel van ’n verskeidenheid hulpgidse ten einde gemeenskappe op hoogte te bring van maatskaplike aangeleenthede. Publikasies van verrykende en opbouende leesstof op sosiale en ander mediaplatforms. Navorsing ten einde die ware behoeftes van gesinne, gemeenskappe, residensiële instansies vir seniors, persone met gestremdhede en kinders te bepaal deur middel van gemeenskapontleding-vraelyste. Die navorsingsresultate verseker dat alle projekte en programme wat deur Solidariteit Helpende Hand uitgerol word, volhoubaar is en nie afhanklikheid skep nie. Verwysing van terapeutiese dienste wat deur Ons Sentrum gelewer word. Koördinering en implementering van die Bemagtig-’n-kind-projek. Om meer te lees hieroor volg gerus die skakel: https://helpendehand.co.za/maatskaplike-werkdienste/

Solidariteit se maatskaplikewerkersnetwerk Solidariteit se maatskaplikewerkersnetwerk erken dat maatskaplike werkers passievol oor hulle beroep is; hulle wil ʼn verskil in mense se lewens maak. Vir maatskaplike werkers is erkenning min terwyl daar baie emosionele trauma aan dié beroep gekoppel is Dit is egter ʼn roeping en die vlam van jou roeping kan nie geblus word nie. Hierdie beroepsnetwerk is ʼn veilige hawe vir maatskaplike werkers waar hulle saam met ander wat in dieselfde beroep is, kan leer en oor beroepsverwante kwessies kan praat. Dié beroepsnetwerk bied aan lede ʼn netwerk waardeur lede met mekaar kan skakel, die beste praktyke kan deel en sake kan doen. Om meer te lees hieroor volg gerus die skakel: https://solidariteit.co.za/maatskaplikewerkersnetwerk